Zapytanie ofertowe nr 1/1/SSOM/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Przeprowadzenie dobrowolnego (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 1089 z 2017 r. z późn. zm.) badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Zał. 1 Formularz ofertowy
3) Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
4) Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań
5) Zał. 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków
6) Zał. 5 Wzór umowy
7) Zał. 6 Wykaz usług głównych
8) Zał. 7 Wykaz zasobów ludzkich
9) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje

1) Protokół z otwarcia ofert oraz wyniki postępowania