Wybrany został Wykonawca

Wybrany został Wykonawca na realizację działań związanych z projektem.

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przeprowadziło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy Projektu „„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją”  i dochowując wszelkich starań, żeby uzyskać najlepszy możliwy produkt dokonało wyboru Wykonawcy.

Wykonawcą zostało: Konsorcjum Wykonawców w składzie:
1) LPW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Lider konsorcjum
2) Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner konsorcjum
3) ECORYS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner konsorcjum

Podobne informacje