Projekt
Opracowanie "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”

Harmonogram

I.1. Badania ilościowe 09.12.2022 – 10.02.2023

I.2. Badania jakościowe FGI/service design 09.12.2022  -10.02.2023

I.3. Badania jakościowe IDI 09.12.2022 – 10.02.2023

I.4 Opracowanie wyników badań ilościowych i jakościowych 10.02.2022 – 31.03.2023

I.5. Modelowanie i prognozowanie ruchu 09.12. 2022 – 31.03.2023

I.6. Przygotowanie Raportu Diagnostyczno – Strategicznego
01.05. 2023 – 28.07.2023

II.1. Prognozowanie z zastosowaniem modelu ruchu 01.05. 2023 – 28.07. 2023

II.2. Opracowanie wstępnego projektu SUMP SOM 01.05.2023 – 30.06.2023

III.1. Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 01.05.2023 – 15.09.2023

III.2. Opracowanie projektu SUMP SOM 29.07. 2023 – 15.09.2023

III.3. Opracowanie Syntezy SUMP SOM 29.07.2023 – 15.09.2023

III.4. Opracowanie Kompendium SUMP SOM 29.07.2023 – 15.09.2023

III.5. Opracowanie Prezentacji SUMP SOM 29.07.2023 – 15.09.2023

Etap I styczeń/luty 2023

Etap II maj/czerwiec 2023

Etap III wrzesień 2023

styczeń – grudzień 2023 Działania PR, współpraca z mediami, materiały prasowe, artykuły, zdjęcia, posty, banery www, plakaty, ulotki

22 grudnia 2023 r

Szczegółowy plan działań

Wykonawstwo

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:

 • Działanie I – opracowanie diagnozy stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym ( w tym: ewaluacja Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej  SOM oraz Zintegrowanej Strategii Transportu Publicznego SOM, pomiary i badania ankietowe na potrzeby analizy ruchu w SOM);
 • Działanie II – utworzenie modelu transportowego SOM (w tym: aktualizacja i rozszerzenie modelu transportowego Szczecina na cały SOM, wraz z prognozą);
 • Działanie III- przeprowadzenie kompleksowego procesu konsultacji społecznych;
 • Działanie IV – opracowanie projektu SUMP SOM;
 • Działanie V – przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie ostatecznej wersji SUMP SOM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (Prognoza);
 • Działanie VI – przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych dotyczących procesu SUMP SOM oraz samego dokumentu SUMP SOM

Wykonawcy projektu

Konsorcjum Wykonawców w składzie:
1) LPW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Lider konsorcjum
2) Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner
konsorcjum
3) ECORYS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner
konsorcjum

Co to jest SUMP

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:

 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Czym jest mobilność?

Koncepcja mobilności polega nie tyle na przemieszczaniu osób, co na zapewnieniu im dostępności do celów. Dzięki temu czasami można wręcz zrezygnować z przemieszczania się i załatwić daną potrzebę lokalnie.

W ostatnich latach coraz częściej słowo „transport” zostaje zastępowane w niektórych kontekstach „mobilnością”. Wprowadzenie do aparatu pojęciowego ekonomiki transportu znanego wcześniej w słownikach terminu „mobilność” wynikało z chęci uwypuklenia w dotychczasowej teorii systemów transportowych dwóch kwestii.

Pierwsza z nich to większy nacisk na potrzeby użytkowników systemu transportowego, związane nie tylko z chęcią przemieszczania się, lecz z bardziej fundamentalną potrzebą jak najłatwiejszego dostępu do określonych usług. Potrzeba ta od dawna stanowiła fundament teorii transportu, ale w pewnym momencie zaczęła bardziej być rozumiana jako determinanta zewnętrzna niż coś co aktywnie kształtujemy.

Druga, to coraz wyraźniej artykułowane znaczenie niezmotoryzowanych sposobów przemieszczania się w celu zaspokajania tych potrzeb – wobec coraz większej dominacji i popularności motoryzacji, ale też narastania problemów z nią związanych, w tym kwestii środowiskowych, adaptacji i zapobiegania zmianom klimatu.

Jakie są podstawowe cele planu mobilności?

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.