Strategia ponadlokalna UCHWALONA

9 lutego 2024 r. podczas Walnego Zgromadzenia SOM członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli „Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030”. Jest to zwieńczenie ponad dwuletniego okresu prac nad dokumentem.

Proces tworzenia był otwarty i uspołeczniony. Działały grupy doradcze i zespoły zadaniowe, prowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami, powołano ciało doradcze składające się ze specjalistów z różnych dziedzin. Przeprowadzono konsulacie eksperckie z Uniwersytetem Szczecińskim.

Efektem naszej pracy jest dokument, łączący wymiar społeczno-gospodarczy z przestrzennym, odnoszący się do wyzwań oraz potrzeb SOM. Jednocześnie potencjały rozwojowe traktowane są jako kierunek przemian dla wzmacniania i podniesienia dobrostanu wszystkich mieszkańców.

Strategia jest solidną podstawą dla spójnych działań samorządów w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności do realizacji przedsięwzięć w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych w SOM.

posiedzenie

Strategią jest dostępna TUTAJ