Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030

9 lutego 2024r. Walne Zebranie Członków SSOM przyjęło strategię rozwoju ponadlokalnego pod nazwą „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030” >> Treść uchwały WZ SSOM<<

Zgodnie z art. 10g ust. 7 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) strategia rozwoju ponadlokalnego jest przyjmowana przez organ stanowiący związku międzygminnego albo stowarzyszenia, w drodze uchwały.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych część strategii

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030

Model Funkcjonalno-Przestrzenny - część graficzna - 9 plansz

Plansza 1 - Struktura funkcjonalno-przestrzenna Plansza 2 - Uwarunkowania środowiskowe Plansza 3 - Infrastruktura transportowa Plansza 4 - Wybrane usługi społeczne Plansza 5 - Uwarunkowania turystyczne Plansza 6 - Infrastruktura techniczna i OZE Plansza 7 - Powiązania funkcjonalne Plansza 8 - Potencjalne konflikty przestrzenne Plansza 9 - Wstępne kierunki rozwojowe


Raport z badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030 opracowany przez zespół autorski firmy Prozped Consulting Piotr Rozpędek na zlecenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach umowy nr/1/10/SSOM/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku.


Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

>>>> Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej <<<<

>>>> Mapa rozkładu struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Jakość życia i usług społecznych w SOM<<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Wyzwania i priorytety polityki spójności Unii Europejskiej <<<<

>>>> Analiza wyzwań, potrzeb, narzędzi i proponowanych działań dla SOM <<<<


Opracowanie pt: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym

>>>> Model struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<