Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO NA LATA 2021-2030

UWAGA - KONSULTACJE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE 

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie treści Strategii.

Ten strategiczny dokument wskazuje na długoterminową wizję i konkretne cele w zakresie  rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Pierwszoplanowymi adresatami Strategii są mieszkańcy szczecińskiego obszaru metropolitalnego . Stąd tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem procesu tworzenia strategii.

WSZELKIE INFORMACJE w tym treść dokumentu oraz załączniki znajdują się poniżej

Szczegółowe informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 19 września do 24 października 2023 r.
  2. Uwagi, opinie i propozycje ewentualnych sugestii zmian do projektu Strategii można składać we wskazanym terminie za pomocą:

a) wypełnionego  formularza zgodnego ze wzorem << Formularz zgłoszeniowy>> , w następujący sposób:

– złożenie w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 91 421 71 60,
– przesłanie pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl.  Kilińskiego 3, 71-414  Szczecin: (decyduje data wpływu),
– przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: strategia@som.szczecin.pl
– poprzez system ePUAP, na adres skrytki Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: /SSOM/SkrytkaESP

b) spotkania publicznego (stacjonarnego)

otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na: 5 października 2023 r. o godzinie 15:00  w siedzibie  Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3 w  Szczecinie, pok. 254 (II piętro) Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków. Aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, wystarczy do 4 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy: [formularz zgłoszeniowy] .(Ilość miejsc ograniczona

c) wysłuchania publiczne projektu

spotkanie w formie on–line w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00. Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym należy do 8 października 2023 r. do godziny 14:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy: [formularz zgłoszeniowy].

Link do spotkania : https://youtube.com/live/HwRq3Uz1Nvo

d) Wysłuchanie odwrócone projektu strategii

17 października 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego przedstawiciele  SSOM odniosą się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie projektu Strategii. W trakcie wysłuchania publicznego głos zabrali przedstawicielki i przedstawiciele strony samorządowej i społecznej.

Przebieg wysłuchania odwróconego można będzie śledzić na naszym kanale YouTube: https://youtube.com/live/p4ZwQ9ruNRo?feature=share

Prezentacje strategii zaprezentowane podczas publicznych spotkań :

Prezentacja filmowa Strategii

Wersja do czytania >>>> Prezentacja wersja PDF

  1. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilińskiego 3, Szczecin.
  2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
  3. Uwagi zgłoszone po dniu 24 października 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  4. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.som.szczecin.pl .
  5. Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pod numerem telefonu: +48 91 421 71 60  i za pomocą adresu poczty elektronicznej strategia@som.szczecin.pl

Raport z konsultacji społecznych

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych część strategii

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030 (do konsultacji)

Model Funkcjonalno-Przestrzenny - część graficzna - 9 plansz (do konsultacji)

Plansza 1 - Struktura funkcjonalno-przestrzenna (do konsultacji) Plansza 2 - Uwarunkowania środowiskowe (do konsultacji) Plansza 3 - Infrastruktura transportowa (do konsultacji) Plansza 4 - Wybrane usługi społeczne (do konsultacji) Plansza 5 - Uwarunkowania turystyczne (do konsultacji) Plansza 6 - Infrastruktura techniczna i OZE (do konsultacji) Plansza 7 - Powiązania funkcjonalne (do konsultacji) Plansza 8 - Potencjalne konflikty przestrzenne (do konsultacji) Plansza 9 - Wstępne kierunki rozwojowe (do konsultacji)


Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

>>>> Synteza diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej <<<<

>>>> Mapa rozkładu struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Jakość życia i usług społecznych w SOM<<<<

>>>> Zintegrowana analiza SWOT dla SOM – Wyzwania i priorytety polityki spójności Unii Europejskiej <<<<

>>>> Analiza wyzwań, potrzeb, narzędzi i proponowanych działań dla SOM <<<<


Opracowanie pt: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym

>>>> Model struktury funkcjonalno-przestrzennej SOM <<<<


O Strategii oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

Dokument zawiera wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, analizę SWOT oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tekst dokumentu prezentuje również przewagi konkurencyjne obszaru, misję i wizję rozwoju SOM, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz wskaźniki wdrażania strategii w okresie do roku 2030, opis systemu wdrażania i monitoringu oraz aspekty finansowe. Dokument prezentuje zintegrowane podejście w realizacji projektów priorytetowych. Strategia rozwoju ponadlokalnego SOM pełni rolę strategii terytorialnej w rozumieniu art. 29 Rozporządzenia ogólnego UE.

Istotą ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w perspektywie na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, które przyczynią się do rozwiązywania bądź zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu zostaną opracowane strategie rozwoju ponadlokalnego i strategie ZIT. W naszym województwie ustanowiono 8 ZIT oraz 4 IIT (Inne Instrumenty Terytorialne). Podstawą wdrażania ZIT jest przygotowana wcześniej stratega terytorialna, spełniająca szereg wymogów określonych w ustawie, w tym zawierająca wykaz projektów, tworzących wiązki powiązanych ze sobą działań, które będą realizowały cele strategii.

Projekty ZIT SOM w perspektywie 2021-2027 będą realizowane ze środków:

1) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ),
2) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Środki przypadające na projekty ZIT SOM w ramach poszczególnych celów ww. programów obrazuje tabela:

Środki z FEPZ 2021-2027 – 111 130 193,63 EUR w tym:

  • 58 269 264,86 EUR na cel Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
  • 31 375 758,00 EUR na cel Europa bliżej obywateli
  • 21 485 177,77 EUR na cel Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Środki z FEnIKS 2021-2027 w wysokości 225 mln zł na transport miejski