Bezpieczna droga do szkoły – standardy projektowania infrastruktury pieszo-rowerowej

Bezpieczna droga do szkoły – standardy projektowania infrastruktury pieszo-rowerowej

Projekty
W 2021 r. SSOM przystąpiło do realizacji projektu, na który pozyskało środki zewnętrzne w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konkursu pn. "Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast". Konkurs wspiera jednostki samorządu terytorialnego w procesie wdrażania rozwiązań wypracowanych w Miejskich Inicjatywach Działania (MID) w ramach pilotażowej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się  (PIM). SSOM pełnił rolę lidera w obszarze “mobilność miejska”. Mając na uwadze doświadczenia uzyskane w trakcie PIM, Stowarzyszenie przeszło do praktycznego wdrażania idei wypracowanych w ramach MID. Projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły - standardy projektowania infrastruktury pieszo-rowerowej” zakładał przeprowadzenie działań pilotażowych, polegających na opracowania przewodnika i standardów dla projektowania ścieżek rowerowych łączących główne integratory ruchu, takie jak szkoły z osiedlami o największym natężeniu ruchu ulicznego. Celem projektu było wsparcie działań zmierzających do budowania podsystemu…
Czytaj Więcej
Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina INT 179

Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina INT 179

Projekty
W 2020 r. SSOM przystąpiło jak partner do realizacji projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowany jest ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. O Projekcie INT 179: Efektywnie funkcjonujące sieci współpracy polsko-niemieckiej, w dziedzinach takich jak planowanie przestrzenne, gospodarka, turystyka czy mobilność, zapewnią praktyczne wdrożenie idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów Regionu Metropolitalnego pozostanie tylko teorią. Celem projektu jest dostarczanie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach Regionu Metropolitalnego Szczecina, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. W efekcie nastąpi intensyfikacja współpracy sieciowej…
Czytaj Więcej
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Projekty
Pełna nazwa projektu: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nr. umowy: POIS.05.02.00-00-0025/17-00  Beneficjent: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie,  Instytucją Pośrednicząca : Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie  Cel: Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych. Projekt pozwoli na utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w SOM, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe. SKM będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w SOM, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy…
Czytaj Więcej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SOM

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne SOM

Projekty
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Zapraszamy na stronę ZIT
Czytaj Więcej
Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych

Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych

Projekty
Opis projektu 21.10.2008 roku Gmina Police jako członek SSOM i Starostwo Powiatowe Uecker-Randow zainicjowały stworzenie wspólnej koncepcji połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych pomiędzy Powiatem Uecker-Randow oraz Powiatem Police. Przygotowane opracowanie obejmowało opis i mapę istniejących oraz planowanych szlaków, tras i dróg rowerowych. Prace nad przygotowaniem dokumentu zakończyło jego podpisanie przez: Gminę Police, Powiat Uecker-Randow, Urząd Uecker-Randow-Tal, Urząd Brüssow, Urząd „Am Stettiner Haff”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze odz. Szczecin, Powiat Policki, Miasto Pasewalk, Urząd Löcknitz-Penkun, Urząd budowy dróg Neustrelitz, Gminę Dobra. Zakres opracowania sprawił, że istnieje duże zainteresowanie jego uzupełnieniem o pozostałe miejscowości wchodzące w zakres Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (m.in. Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Szczecin) oraz aktualizację porozumienia po stronie niemieckiej i polskiej w zakresie dotychczasowych beneficjentów. W związku z tym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Powiatem Uecker-Randow zainicjowały wspólne…
Czytaj Więcej
Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska

Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska

Projekty
Celem głównym Koncepcji jest wzrost konkurencyjności Szczecina i regionu metropolitalnego w drodze uzyskania spójności terytorialnej regionu jako głównego obszaru wzrostu na pograniczu polsko – niemieckim. W dniu 28 kwietnia 2010 r. pomiędzy:1. Województwem Zachodniopomorskim2. Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego3. Gminą – Miastem Świnoujście4. Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zawarte zostało porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad „Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska”. Dla zrealizowania tego celu, partnerzy muszą wypracować wspólne kierunki polityki przestrzennej, które zapewnią:• wzrost znaczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki regionu,• poprawę powiązań transportowych i komunikacyjnych w celu poprawy dostępności obszaru,• wzrost znaczenia Szczecina i Świnoujścia jako głównych ośrodków obsługi ruchu turystycznego w tej części pogranicza,• wyznaczenie kierunków do wykreowania transgranicznego produktu turystycznego, rozpoznawalnego w skali europejskiej, a nawet światowej,•…
Czytaj Więcej
Partnerska Inicjatywa Miast

Partnerska Inicjatywa Miast

Projekty
Jednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. W kontekście realizacji polityki miejskiej, SOR wskazuje między innymi na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Powołanie do życia projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzi naprzeciw identyfikowanym w tym zakresie wyzwaniom. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Ponadto jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów lokalnych na…
Czytaj Więcej
Transgraniczne Szlaki Turystyczne

Transgraniczne Szlaki Turystyczne

Projekty
towarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planuje zorganizowanie warsztatów,  których tematyka obejmie wymianę doświadczeń w zakresie sposobów promocji walorów turystycznych poszczególnych JST, podjęciem rozmów nt. opracowania wspólnej oferty turystycznej (zwłaszcza w zakresie szlaków i zakątków wodnych w postaci mapy) oraz poruszona zostanie dyskusja na temat możliwych obszarów wspólnej dalszej współpracy. Spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na dzień 04.08.2017 r. i  wezmą w nim udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów oraz kół i stowarzyszeń turystycznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać z punktu widokowego mieszczącego się na wieży Muzeum Narodowego, z którego rozpościera się  widok na tereny nadwodne Szczecina co pozwoli na ocenę potencjału i możliwości wykorzystania wody w promocji turystyki transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina.  Ponadto na okres od 05.08. – 08.08.2017 r. przewidziane jest wspólne wynajęcie namiotu sferycznego (stoiska), w…
Czytaj Więcej
Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – wymiana doświadczeń

Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – wymiana doświadczeń

Projekty
Dnia 15.05.2013 przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego brali udział w warsztatach transgranicznych organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin, które mają na celu wypracowanie pomysłów na wspólne projekty, które będą odpowiedzią na problemy z dziedziny demografii i rynku pracy, edukacji, turystyki i komunikacji oraz kultury. W warsztatach brali udział przedstawiciele niemieckich samorządów m.in.: Powiatu Vorpommern – Greifswald, Powiatu Uckermark oraz Miasta Pasewalk. Wypracowane pomysły będą przedstawione na VI dorocznej Konferencji transgranicznej organizowanej przez Gminę Miasto Szczecin wraz z partnerami niemieckimi.Podczas zebrania mówiono m.in. o priorytetowej roli dużych projektów inwestycyjnych przy udziale kilku partnerów tematycznych w nowym okresie programowania. Wszyscy potencjalni partnerzy przedstawili swoje projektowe pomysły. Wspólnie podkreślali istotność budowy wspólnego wizerunku obszaru trans granicznego, w tym zwłaszcza w sferze turystyki wodnej, opracowanie strategii marketingu produktu turystycznego, przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz edukację żeglarską…
Czytaj Więcej
Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Projekty
Celem projektu pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych" jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. Cel główny Projektu realizować będą następujące cele szczegółowe:• ocena stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych w ramach SOM,• określenie kierunków rozwoju SOM zapewniających dostarczanie usług wysokiej jakości,• kształtowanie narzędzi zarządzania rozwojem w postaci wieloszczeblowego zarządzania (multi level good governance),• zorganizowanie procesu debaty publicznej zwiększającej oddziaływanie społeczności…
Czytaj Więcej