Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – wymiana doświadczeń

Dnia 15.05.2013 przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego brali udział w warsztatach transgranicznych organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin, które mają na celu wypracowanie pomysłów na wspólne projekty, które będą odpowiedzią na problemy z dziedziny demografii i rynku pracy, edukacji, turystyki i komunikacji oraz kultury. W warsztatach brali udział przedstawiciele niemieckich samorządów m.in.: Powiatu Vorpommern – Greifswald, Powiatu Uckermark oraz Miasta Pasewalk. Wypracowane pomysły będą przedstawione na VI dorocznej Konferencji transgranicznej organizowanej przez Gminę Miasto Szczecin wraz z partnerami niemieckimi.

Podczas zebrania mówiono m.in. o priorytetowej roli dużych projektów inwestycyjnych przy udziale kilku partnerów tematycznych w nowym okresie programowania. Wszyscy potencjalni partnerzy przedstawili swoje projektowe pomysły. Wspólnie podkreślali istotność budowy wspólnego wizerunku obszaru trans granicznego, w tym zwłaszcza w sferze turystyki wodnej, opracowanie strategii marketingu produktu turystycznego, przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz edukację żeglarską młodzieży.

W związku z tym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Miastem Pasewalk zainicjowały wspólne działania w celu podjęcia prac nad określeniem wspólnych walorów turystycznych i stworzeniem nowej, ponadgranicznej oferty turystycznej oraz znalezieniem nowych, potencjalnych partnerów na przyszły okres programowania. Działania te mają przyczynić się do przybliżenia walorów turystycznych mieszkańcom pogranicza (i nie tylko) poprzez wspólną prezentację i promocję transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina z dziedziny turystyki podczas finału regat The Tall Ships Races 2013 w dniach 3-6 lipca 2013 r. w Szczecinie. Finał regat The Tall Ships Races 2013 to światowej rangi impreza w czasie, której do Szczecina zawita około 120 żaglowców oraz ok. 1,5 mln gości z całego świata.

Projekt poprzez inicjowanie spotkań przyczyni się do zintegrowania i lepszego poznania się mieszkańców pogranicza oraz odbiorców zaplanowanych działań. W ten sposób wspierana będzie dalej współpraca polsko-niemiecka.

Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzenie planu działań, który będzie wskazywał deficyty i obszary z zakresu turystki wymagających wsparcia oraz opracowanie zaleceń mających na celu rozwój znaczenia turystyki na rozpatrywanym obszarze. Będzie on również służył, jako podstawa do poszukiwania w przyszłości nowych źródeł finansowania, w tym INTERREG V.
 W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany plan działań partnerów uwzględniający następujące elementy:
a) nazwę zaplanowanego przedsięwzięcia;
b) charakterystykę zaplanowanych działań;
c) potrzeby do przeprowadzenia zaplanowanych działań.

Plakat promujący Projekt który jest dofinansowany przez Unie Europejską