Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina INT 179

W 2020 r. SSOM przystąpiło jak partner do realizacji projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowany jest ze wsparciem ze środków Programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

O Projekcie INT 179:

Efektywnie funkcjonujące sieci współpracy polsko-niemieckiej, w dziedzinach takich jak planowanie przestrzenne, gospodarka, turystyka czy mobilność, zapewnią praktyczne wdrożenie idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów Regionu Metropolitalnego pozostanie tylko teorią.

Celem projektu jest dostarczanie rzetelnych dowodów o potencjałach i powiązaniach Regionu Metropolitalnego Szczecina, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. W efekcie nastąpi intensyfikacja współpracy sieciowej w kontekście transgranicznym poprzez zapewnienie udziału możliwego najszerszego grona interesariuszy ze strony polskiej i niemieckiej. Wskazane w projekcie obszary tematyczne to: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie, inteligentny rozwój i branże przyszłości.

Oczekiwanym rezultatem będzie nadanie Regionowi Metropolitalnemu Szczecina roli obszaru o rzeczywistym transgranicznym charakterze, pogłębienie współpracy sieciowej, efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostaną wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawi się wymiana informacji o podejmowanych działaniach, zainteresowane pomioty uzyskają aktywne wsparcie, a przedsiębiorcy i mieszkańcy wiedzę o regionie.

Plakat interreg179

Więcej znajduje się na stronie projektu: http://rbgp.pl/trms-model-transgranicznego-monitoringu-wiecej-informacji/