Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Pełna nazwa projektu:

„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nr. umowy: POIS.05.02.00-00-0025/17-00 

Beneficjent: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie, 

Instytucją Pośrednicząca : Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie 

Cel:

Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych. Projekt pozwoli na utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w SOM, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe. SKM będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w SOM, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczynia się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.

Projekt zlokalizowany w woj. zachodniopomorskim na terenie gmin: Miasto Szczecin, Miasto Stargard, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Gmina Stargard, dotyczy utworzenia sieci SKM na istniejących liniach kolejowych:

  • nr 351 na odc. Stargard – Szczecin Główny,
  • nr 273 na odc. Gryfino – Szczecin Główny,
  • nr 401 Szczecin – Goleniów z odgałęzieniem na LK 402 i 434 do PL Szczecin Goleniów,
  • nr 406 z jej mod. na odcinku Szczecin – Police z budową drugiego toru na odc. Szczecin Główny-Szczecin Turzyn.

Planowana jest przebudowa lub modernizacja linii kolejowych o dł. 23,75 km, budowa zintegrowanych węzłów i przystanków z parkingami P&R i B&R (windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych) i urządzeniami dot. integracji transportu (biletomaty/kasowniki).

Każdy przystanek objęty projektem będzie dostępny dla osób o ograniczone mobilności.

Projekt poprawi separację ruchu aglomeracyjnego od towarowego poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń SRK na modernizowanej linii kolejowej 406 oraz dobudowie drugiego toru od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Turzyn a także separację od ruchu dalekobieżnego poprzez budowę głównej stacji SKM na stacji Szczecin Niebuszewo i utrzymaniem głównej stacji dla ruchu dalekobieżnego S. Szczecin Główny.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy SSOM, Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. M. Szczecin, Gm. M. Stargard oraz gm.: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard. Każdy partner będzie właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu w części przez siebie realizowanej.

Finanse (kwoty brutto w PLN)  

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN] – 783 663 956,32
  • Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] – 512 213 858,92