10 lat doświadczeń w transgranicznym obszarze metropolitalnym Szczecina

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w 2015 r. obchodzi 10-cio lecie swojej działalności. W związku z tym SSOM wraz z Miastem Pasewalk zainicjowały wspólne działania w celu podsumowania wspólnej współpracy na przestrzeni lat pomiędzy samorządami wchodzącymi w skład SSOM oraz niemieckimi.

Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzenie planu działań, który będzie wskazywał możliwe obszary dalszej współpracy jak również zaleceń mających na celu rozwój znaczenia turystyki i kultury na rozpatrywanym terenie. Projekt ten będzie służył, jako podstawa do poszukiwania w przyszłości nowych źródeł finansowania, w tym INTERREG V.

Opis działań w projekcie:
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planuje zorganizowanie konferencji, której tematyka obejmie wymianę doświadczeń w zakresie sposobów współpracy (dobre praktyki), podjęciem rozmów nt. wypracowania sposobów jeszcze lepszej współpracy pomiędzy samorządami z obu stron pogranicza oraz poruszona zostanie dyskusja na temat możliwych obszarów wspólnej dalszej współpracy. Będzie to także świetna okazja do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć. Konferencja (20.05.2015 r.), w której wezmą udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów (w tym także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałek, członkowie poszczególnych rad miast, gmin, starostw i województwa oraz przedstawiciele z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) obejmować będzie 10 lat doświadczeń w Transgranicznym Obszarze Metropolitalnym, w tym:
a) 10 lat doświadczeń współpracy na rozpatrywanym pograniczu;
b) przykłady dobrych praktyk;
c) próba określenia dalszych kierunków współpracy.

Konferencja zakończona zostanie obiadem i wspólną dyskusją oraz wymianą spostrzeżeń wraz z podsumowaniem całodniowych ustaleń. Szacuje się, że udział w konferencji weźmie ok. 160 osób. Obchody 10-cio lecia SSOM zakończą się udziałem uczestników konferencji na koncercie w nowym gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania (zwłaszcza gościom z Niemiec) licznych walorów nowego gmachu (który zdobywa wiele europejskich nagród i wyróżnień) i zachęcenia przedstawicieli jst skupionych wokół transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina do promocji tej sfery kulturalnej naszego obszaru.

Działania Partnerów zostaną rozdzielone czasowo i merytorycznie, każdy przejmie przydzielone zadania cząstkowe, aby możliwe było wspólne prowadzenie projektu.

W projekcie weźmie udział ok. 160 osób. Przy naborze uczestników zachowany zostanie cel horyzontalny, czyli równość kobiet i mężczyzn oraz unikanie jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną

Na potrzeby projektu zostaną przygotowane rollup oraz dwadzieścia szt. plakatów informujących o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Pomerania. Ponadto rozesłanych zostanie 160 zaproszeń dla przedstawicieli polskich i niemieckich samorządów i instytucji współpracujących z SSOM.

Plakat promujący Projekt.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską