Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie Koncepcji Funkcjonalno – Użytkowej zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – koncepcje ścieżek rowerowych łączących gminy należące do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Opracowanie PFU będzie pierwszym etapem procesu realizacji w przyszłości, zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych, połączonego z transgranicznym systemem ścieżek rowerowych po stronie niemieckiej.

Aglomeracja szczecińska obejmuje tereny położone wokół Szczecina, największego miasta północno- zachodniej Polski, stolicy Województwa Zachodniopomorskiego. Zlokalizowane w obszarze metropolitalnym miasta i gminy tworzą powiązania historyczne, kulturowe, geograficzne, gospodarcze, kulturalne. Na tych polach prowadzone są wspólne działania obejmujące transport i komunikację, rewitalizację i renowację, ochronę środowiska, podnoszenie jakości życia, inwestycje strukturalne, itp.

Szczeciński Obszar Metropolitalny to również miejsce niezwykle atrakcyjne dla turystów. Stolica Pomorza Zachodniego oraz sąsiadujące z nią ziemie posiadają bogatą ofertę turystyczną – liczne cenne zabytki oraz unikalne na skalę Europy atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe. Jednym z istotnych walorów obszaru jest jego atrakcyjność w kontekście turystyki rowerowej. Przez teren aglomeracji szczecińskiej przebiega szereg krajowych (Szlak „Zielona Odra”) i międzynarodowych (Międzynarodowy nadmorski szlak rowerowy R-10 „Bike the Baltic”, Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego).

Pomimo wysokich, docenianych przez mieszkańców i turystów, walorów aglomeracji szczecińskiej wykorzystania turystyki rowerowej, infrastruktura rowerowa obszaru wymaga usprawnienia, zarówno w sferze jakościowej jak i logistycznej. Podstawowe problemy wymagające restrukturyzacji naprawczej dla tej dziedziny to:

• słabo rozbudowana sieć ścieżek i tras rowerowych. Fakt ten utrudnia pełne wykorzystanie potencjału rozwoju turystyki rowerowej. Na przestrzeni ostatnich lat rozpoczęto budowę i odtwarzanie sieci połączeń rowerowych, jednakże jest to proces, który dopiero się rozpoczyna, natomiast skala potrzeb jest bardzo rozległa;
• brak spójności systemu ścieżek rowerowych na terenie aglomeracji szczecińskiej. Wszystkie Gminy tworzące Szczeciński Obszar Metropolitalny prowadzą od lat szereg działań, mających na celu rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Niemniej jednak, poza nielicznymi wyjątkami, działania te mają charakter odrębny. W efekcie realizowane inwestycje nie tworzą spójnej sieci;
• brak spójnego produktu turystyki rowerowej w aglomeracji szczecińskiej, skutkuje brakiem spójnej koncepcji promocji tego produktu i obniża walory tego rodzaju turystyki w obszarze aglomeracji.

Wobec powyższego stworzenie koncepcji zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przyczyni się do rozbudowy i spójności infrastruktury rowerowej.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój ścieżek rowerowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez stworzenie jednolitej, spójnej koncepcji zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych SOM. Działanie skierowane jest na rozwój ścieżek rowerowych, jako czynnika podnoszącego atrakcyjność turystyczną, edukacyjną 
i gospodarczą SOM, z uwzględnieniem charakteru transgranicznego obszaru.

Jednolity, zintegrowany pod względem funkcjonalnym system ścieżek rowerowych na terenie SOM będzie także pierwszym etapem tworzenia nowego produktu turystyczno – gospodarczego, poprzez powiązania komunikacją rowerową obszarów o różnych funkcjach użytkowych. Jednocześnie, promowany w przyszłości nowy produkt zwiększy atrakcyjność województwa zachodniopomorskiego, jako regionu o unikatowych walorach, dostępnego także dla turystów rowerowych. 

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPOWZ/6.3/2013/1 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast