Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska

Celem głównym Koncepcji jest wzrost konkurencyjności Szczecina i regionu metropolitalnego w drodze uzyskania spójności terytorialnej regionu jako głównego obszaru wzrostu na pograniczu polsko – niemieckim.

W dniu 28 kwietnia 2010 r. pomiędzy:
1. Województwem Zachodniopomorskim
2. Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
3. Gminą – Miastem Świnoujście
4. Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

zawarte zostało porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad „Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska”.

Dla zrealizowania tego celu, partnerzy muszą wypracować wspólne kierunki polityki przestrzennej, które zapewnią:
• wzrost znaczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki regionu,
• poprawę powiązań transportowych i komunikacyjnych w celu poprawy dostępności obszaru,
• wzrost znaczenia Szczecina i Świnoujścia jako głównych ośrodków obsługi ruchu turystycznego w tej części pogranicza,
• wyznaczenie kierunków do wykreowania transgranicznego produktu turystycznego, rozpoznawalnego w skali europejskiej, a nawet światowej,
• wzrost powiązań naukowych i technologicznych w obszarze współpracy z przemysłem oraz w zakresie koordynacji programów badawczych i wymiany eksperckiej wewnątrz opracowywanego obszaru jak również z innymi ośrodkami metropolitalnymi,
• poprawę spójności terytorialnej w drodze rozwoju zaawansowanych systemów transportowo-komunikacyjnych w sferze transportu zbiorowego,
• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru,
• ochronę wartości przyrodniczo-kulturowych obszaru i ich umiejętne wykorzystanie dla rozwoju,
• poprawę efektywności gospodarki wodnej w sferze aktywnej ochrony przeciwpowodziowej przez interdyscyplinarne zarządzanie, uwzględniające gospodarkę przestrzenną.

W celu realizacji Koncepcji zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia Systemu Informacji Geograficznej (GIS) przy współpracy z lokalnymi systemami informacji przestrzennej.

W dniach 4-5 lipca na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja „Transgraniczne Planowanie przestrzenne”. Tematem debaty były regiony metropolitalne i Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.

Podczas konferencji przedstawiono priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (Zestawienie sporządzone na podstawie Raportu Końcowego Koncepcji rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina – część polska).

Zapraszamy do zapoznania się z materiały z projektu