Polsko-niemieckie spotkania na szlakach rowerowych

Plakat ze spotkań

Opis projektu

21.10.2008 roku Gmina Police jako członek SSOM i Starostwo Powiatowe Uecker-Randow zainicjowały stworzenie wspólnej koncepcji połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych pomiędzy Powiatem Uecker-Randow oraz Powiatem Police. Przygotowane opracowanie obejmowało opis i mapę istniejących oraz planowanych szlaków, tras i dróg rowerowych. Prace nad przygotowaniem dokumentu zakończyło jego podpisanie przez: Gminę Police, Powiat Uecker-Randow, Urząd Uecker-Randow-Tal, Urząd Brüssow, Urząd „Am Stettiner Haff”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze odz. Szczecin, Powiat Policki, Miasto Pasewalk, Urząd Löcknitz-Penkun, Urząd budowy dróg Neustrelitz, Gminę Dobra. Zakres opracowania sprawił, że istnieje duże zainteresowanie jego uzupełnieniem o pozostałe miejscowości wchodzące w zakres Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (m.in. Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Szczecin) oraz aktualizację porozumienia po stronie niemieckiej i polskiej w zakresie dotychczasowych beneficjentów. W związku z tym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Powiatem Uecker-Randow zainicjowały wspólne działania zmierzające do propagowania zdrowego trybu życia oraz uatrakcyjnienie bezpośredniego przygranicznego terenu, rozszerzenie regionalnych i międzyregionalnych stosunków i rozwój aktywnej turystyki, do której zaliczana jest również cykloturystyka poprzez stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych.

Koncepcja ścieżek rowerowych ma na celu stworzenie nowej, ponadgranicznej oferty turystycznej. Dotychczasowe działania sprawiły, że istnieje bardzo duże zainteresowanie turystów pogranicza na temat istniejących już tras rowerowych. W ramach opisu tras promowane będą ekologiczne alternatywy transportu, szczególnie w obrębie turystyki i form wypoczynku wśród społeczności lokalnych. Szerzej pojęte oferty dotyczące atrakcji, środowiska, historii i kultury, jak również atrakcyjne, krajobrazowo ciekawe tereny staną się przez to bardziej dostępne dla odbiorców polskich i niemieckich. Zagęszczenie i połączenie sieci ścieżek rowerowych stało się po otwarciu granic z Polską możliwe i konieczne do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego całego regionu. Przyczynia się to do sukcesywnego tworzenia funkcjonalnego oraz turystycznie atrakcyjnego systemu komunikacyjnego dla rowerzystów. Podmioty odpowiedzialne za realizacje tego projektu wskazują na konieczność zgodności z wytycznymi europejskiej koncepcji ścieżek rowerowych. Cel projektu stanowi również działanie mające na celu poszerzenie oferty oraz sprostanie oczekiwaniom sąsiadów obu krajów przez zapoznanie się z atrakcjami i osobliwościami zwiedzanych obszarów, w ramach swobodnego ruchu granicznego. Projekt poprzez inicjowanie spotkań przyczyni się do zintegrowania mieszkańców pogranicza, lepsze poznanie się mieszkańców. Planowane działania wzmocnią pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczynią się do lepszego poznania odbiorców tras rowerowych. W ten sposób wspierana będzie dalej współpraca polsko-niemiecka.

Koncepcja ścieżek rowerowych ma na celu stworzenie nowej, ponadgranicznej oferty turystycznej. Szczególnie ważne jest połączenie w ramach koncepcji ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych miast Ueckermünde i Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem obu Zamków Książąt Pomorskich, jako atrakcji turystycznej, przy jednoczesnym połączeniu miast Torgelow, Egessin, Police, Trzebież. Tym samym powstanie połączenie z dalekobieżnymi trasami rowerowymi, jak np. Odra – Nysa, Berlin – Wyspa Uznam, Szczeciński Szlak Graniczny po niemieckiej stronie czy Nadmorski Szlak Rowerowy R10 po stronie polskiej. 

Dzięki wymianie doświadczeń polsko – niemieckich, wspólnym spotkaniom partnerów możliwe będzie stworzenie koncepcji ścieżek rowerowych oraz stworzenie elektronicznej mapy rowerowej całego obszaru obejmującego ścieżki istniejące i planowane do realizacji w okresie 2014-2020.

Do połączenia w jedną sieć istniejących ścieżek regionalnych oraz ponadregionalnych wyznaczone zostaną odcinki znajdujące się pod administracją różnych podmiotów komunalnych. Po stronie niemieckiej partnerami w realizacji koncepcji będą podmioty odpowiedzialne za własną część. Realizacja pozostałych odcinków jest planowana wg. kompetencji podmiotów zarządzających drogą. Planowane ścieżki rowerowe mają być realizowane przy pomocy środków zewnętrznych, szczególnie w nowym okresie programowania. Wybór trasy nastąpi przy uwzględnieniu ruchu turystycznego, atrakcji znajdujących się w regionie a także przy jednoczesnym wykorzystaniu otwarcia granicy polsko-niemieckiej. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie i aktualizacja istniejącej koncepcji obejmująca Szczeciński Obszar Metropolitalny i Powiat Uecker-Randow w zakresie tras i połączeń istniejących oraz planowanych do realizacji.

Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzenie dokumentu, który określa potrzeby budowy i modernizacji ścieżek rowerowych przez poszczególne miasta i gminy polsko-niemieckiego pogranicza. Będzie on służył jako podstawa do poszukiwania w przyszłości nowych źródeł finansowania, w tym INTERREG V.
 

Opis działań w projekcie

Organizacja 3 warsztatów obejmujących pracę nad przygotowaniem opracowania istniejących i planowanych szlaków rowerowych oraz 2 spotkań integracyjnych. Stowarzyszenie SOM zorganizuje warsztaty w Szczecinie (2). Przed planowanym warsztatem odbędzie się spotkanie integracyjne (11.09.2011r.) obejmujące wspólny przemarsz po istniejącym już szlaku rowerowym, polskich i niemieckich przedstawicieli, zakończony ogniskiem. Spotkanie to pozwoli na wzajemne poznanie się, zaciśniecie więzi a także na zapoznaniem się ze stanem faktycznym ścieżek rowerowych. Podczas ogniska możliwe też będzie omówienie kwestii związanych z budową przyszłych tras rowerowych. Szacuje się, że weźmie w nich udział 20 osób. Partner zorganizuje 1 spotkanie w Starostwie Powiatowym Uecker-Randow poprzedzone wspólnym spotkaniem na istniejącym szlaku rowerowym (20.09.2011r.; 20 osób). Spotkania odbędą się z udziałem osób zajmujących się turystyką i rozbudową połączeń tras rowerowych w poszczególnych urzędach miast i gmin wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, eksperci, przedstawiciele gmin. W spotkaniach wezmą ponadto udział: przedstawiciele Partnera niemieckiego, organizacji turystycznych i użytkowników (stowarzyszeń rowerowych). Zorganizowane spotkania dadzą możliwość wymiany polsko-niemieckich doświadczeń. Tematyka spotkań obejmuje:
1. Połączenie tras rowerowych SOM i Powiat Uecker-Randow jako element budowy marki turystycznej Euroregionu Pomerania.
2. Standardy połączeń tras i szlaków rowerowych (jakość dróg, oznakowanie).
3. Wspólne imprezy rowerowe. Kalendarium i promocje. Atrakcje turystyczne.
4. Opracowanie mapy połączeń tras rowerowych.
5. Planowane trasy rowerowe na obszarze SOM i Powiatu Uecker-Randow- połączenia nowe, odtwarzanie połączeń, wskazanie brakujących odcinków.
6. Objazd tras rowerowych.
7. Opracowanie mapy połączeń planowanych tras rowerowych. Podsumowanie projektu.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana:
1. Elektroniczna mapa istniejących tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.
2. Elektroniczna mapa planowanych tras i szlaków rowerowych w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.
3. Opis odcinków w poszczególnych miastach, szlaków rowerowych z uwzględnieniem atrakcji turystycznych. 
Opis będzie uwzględniał następujące elementy:
a) nazwa i długość odcinka;
b) charakterystyka trasy, stopień trudności;
c) normy jakościowe;
d) oznakowanie;
e) potrzeby w realizacji rozbudowy;
f) atrakcje turystyczne;
g) mapa odcinka.
4. Koncepcja połączenia tras i szlaków rowerowych w obszarze SOM i Powiatu Uecker-Randow jako element budowy produktu turystycznego Euroregionu Pomerania.
5. Druk map rowerowych (istniejących połączeń) – 500 egzemplarzy w języku polskim i niemieckim;
Mapy rowerowe zostaną rozdzielone między partnerów projektu (każdy otrzyma po 250 egzemplarzy, z czego część z nich rozdana zostanie na spotkaniach integracyjnych stowarzyszeniom turystycznym i użytkownikom).

Działania Partnerów zostaną rozdzielone czasowo i merytorycznie, każdy przejmie przydzielone zadania cząstkowe, aby możliwe było wspólne prowadzenie projektu.

Realizacja projektu będzie dofianansowana w ramach Funduszu Małuch Projektów INTERREG IVA, a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi z dniem 12 września br.


Harmonogram spotkań w ramach projektu:

  • Spotkanie integracyjne na szlakach rowerowych – Szczecin – 12.09.2011 r.
  • Spotkanie integracyjne na szlakach rowerowych – Pasewalk – 20.09.2011 r.
  • Warsztaty – wspólne opracowanie polsko-niemieckiej mapy rowerowej – Szczecin – 17.10.2011 r.
  • Warsztaty – wspólne opracowanie polsko-niemieckiej mapy rowerowej – Pasewalk – 24.10.2011 r.
  • Warsztaty – wspólne opracowanie polsko-niemieckiej mapy rowerowej – Szczecin – 07.11.2011 r.

Dnia 7 listopada br. w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach projektu.

Mapa istniejących i planowanych szlaków rowerowych w formie elektronicznej zamieszono ponizej.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską