Ranking finansowy samorządów Pomorza Zachodniego

Gmina Dobra ponownie zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Raport uwzględniający wskaźniki z 2020 roku przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma on na celu przedstawienie jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.

Sporządzone zestawienia, ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiają jednostki województwa zachodniopomorskiego w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych:

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia

Bazując na sześciu wyżej wymienionych wskaźnikach, korzystając z metod statystycznych określono miejsce poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego w zestawieniu. Otrzymane wyniki zostały posortowane począwszy od jednostek o najwyższej (najkorzystniejszej biorąc pod uwagę przyjętą metodologię) wartości indeksu. Wskazany został również dystans poszczególnych jednostek od jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

Ranking pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2020 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2020 roku względem roku 2019.

Gmina Dobra zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego z indeksem 5,1556 (+0,12 w stosunku do poprzedniego roku). Na drugim miejscu znalazł się Kołobrzeg (gmina wiejska) z wynikiem 4,5959 (+0,24), a na trzecim Kołbaskowo – 4,1700 (-0,11). Powiat Policki zajął pierwsze miejsce wśród zachodniopomorskich powiatów z indeksem 4,2239 (+0,14).

Zobacz zestawienie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Link: http://szczecin.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=10826&bar_id=10846

Ranking finansowy został opublikowany już po raz czwarty. Rok temu Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce, dwa lata temu drugie, a trzy lata temu również pierwsze. Najważniejsze cele zestawienia to przejrzystość finansów publicznych JST, dbanie o kulturę finansów samorządów, wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu finansami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie dobrych rozwiązań.