Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Rusza rekrutacja na szkolenie Różni podróżni w ramach projektu pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, który realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) . Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o projekcie mogą Państwo przeczytać na stronie:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacjarozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-oszczegolnych-
potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Zgodnie z założeniami szkolenia prowadzone będą do końca I kwartału 2023 r.

plakat promujący

Zaproszenie

List_rozpoczęcie-rekrutacji-na-szkolenia-sig