Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych

Celem projektu pn. „Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych” jest podniesienie jakości życia oraz satysfakcji mieszkańców SOM poprzez zapewnienie dostępu do wysokiego standardu usług publicznych. Proces przygotowania Strategii przebiegać będzie w ścisłej współpracy z JST, członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu. Określenie w dokumencie Strategii społecznie akceptowanych kierunków rozwoju, a następnie wdrażanie ich poprzez skuteczne narzędzia zarządzania stwarza warunki, dzięki którym SOM ma szansę stać się nowoczesną metropolią – obszarem atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Logo Strategii

Cel główny Projektu realizować będą następujące cele szczegółowe:
• ocena stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych w ramach SOM,
• określenie kierunków rozwoju SOM zapewniających dostarczanie usług wysokiej jakości,
• kształtowanie narzędzi zarządzania rozwojem w postaci wieloszczeblowego zarządzania (multi level good governance),
• zorganizowanie procesu debaty publicznej zwiększającej oddziaływanie społeczności lokalnych na zakres i sposób dostarczania usług publicznych w ramach SOM,
• zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) zmierzających do świadczenia wysokiej jakości i dostępności usług publicznych,
• wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST poprzez zorganizowane warsztaty – „Good governance”,
• opracowanie skutecznej strategii komunikacji projektu, opierającej się na zróżnicowaniu kanałów komunikacji.

Projekt obejmuje swym zakresem następujące usługi publiczne:
1. edukacyjne
2. zdrowotne
3. komunikacyjne (z uwzględnieniem sieci telekomunikacyjnych)
4. komunalne
5. kulturalne
6. sportowo-rekreacyjne.

Ponadto dokonana zostanie analiza stanu społeczno-gospodarczego i przestrzennego SOM, stanowiącego zespół uwarunkowań dla usług świadczonych przez JST, a także kontekst dla celów Projektu oraz zaplanowanych w nim działań. Podejmowane w ramach Projektu działania wzmocnią koordynację działalności podmiotów świadczących różne usługi publiczne.

Zakres terytorialny Projektu obejmować będzie cały obszar metropolitalny – 13 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 3 miasta, 4 gminy miejsko-wiejskich i 6 gmin wiejskich, wchodzących w skład SOM (w tym na całym obszarze powiatu polickiego), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia odpowiednich standardów usług skierowanych do obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z końcowym dokumentem Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską