Powstanie fundusz inwestycji samorządowych

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie utworzony fundusz inwestycji lokalnych, którego środki zostaną przeznaczone na zaplanowane przez gminy i powiaty inwestycje lokalne. W ramach tego funduszu do gmin ma trafić 5 mld zł, a do powiatów 1 mld zł.

Rozwiązanie takie przewiduje wprowadzona do ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, nad którą prace prowadzi obecnie Senat. Nowelizuje ona art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695). Zmiana ta przewiduje, że w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) do udzielenia tego wsparcia.

Jak natomiast wyjaśniała Wicepremier Jadwiga Emilewicz, podczas zwołanego w trybie pilnym posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, rząd planuje przeznaczyć na fundusz inwestycji lokalnych 6 mld zł, z czego 5 mld ma trafić do gmin, a 1 mld do powiatów. Wicepremier wyjaśniła także, że kwota wsparcia dla jednej gminy nie będzie niższa niż pół miliona złotych i nie będzie przekraczać 93 mln zł. Powiaty mają natomiast otrzymywać wsparcie w wysokości od pół miliona złotych do 20 mln zł.

Środki z funduszu inwestycji lokalnych samorządy będą mogły wykorzystać do końca 2022 roku. Środki będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).