Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zapraszają na cykl webinariów poświęconych polityce miejskiej w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – czyli projektów, które wiele samorządów realizuje wspólnie.

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 opierać się będzie m.in. na założeniach Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Realizacja planu będzie wymagać podjęcia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich obszarach polityki europejskiej i krajowej. Ambitnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest unowocześnienie europejskiej gospodarki, zmniejszenie jej zapotrzebowania na zasoby i zwiększenie jej konkurencyjności. Gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od środowiska lokalnego i lokalnych społeczności. Jej rozwój, podobnie jak rozwój społeczny wymaga wsparcia na rzecz nowoczesnego, nisko i zeroemisyjnego transportu, klimatu wolnego od zanieczyszczeń oraz zaawansowanych usług dla mieszkańców miast i otaczających ich mniejszych gmin, jak również dla biznesu.

Unia Europejska podejmując wyzwanie jakim jest wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu, upatruje w strategii szansę na skierowanie Europy na tory dynamicznego rozwoju technologicznego i społecznego. Osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu będzie wiązało się z realnymi zmianami dla Unii Europejskiej, jej państw członkowskich oraz regionalnych i lokalnych społeczności. Kierunek tych zmian i sposób ich osiągnięcia w wymiarze lokalnym, w oparciu o ZIT i w zgodzie z założeniami programowymi budżetu UE na lata 2021-2027, będzie przedmiotem prezentacji i debat podczas cyklu webinariów.

Źródło: strona wydarzenia na facebooku