„Region Przyjazny Rodzinie” czyli…? – Konsultacje społeczne

Region Przyjazny Rodzinie” czyli…? Czyli wspierający dzieci i młodzież, rodziny, pieczę zastępczą oraz seniorów. Ale także włączający, oparty na współpracy między samorządami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz instytucjami. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przygotował projekt wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2027. Trwają konsultacje.

 Konsultowany program to jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie którego będą prowadzone na Pomorzu Zachodnim działania wspierające zachodniopomorskie rodziny. Autorzy dokumentu podkreślają, że zrealizowanie zapisów programu przyniesie zachodniopomorskim rodzinom, a w szerszym wymiarze całemu regionowi, wiele korzyści, w tym:

wzmocni ich jedność, tożsamość, potencjał i trwałość, poprawi jakość relacji między ich członkami, pozwoli lepiej funkcjonować, rozwijać się, reagować i dostosowywać do wciąż zmieniającej się i bardzo nieprzewidywalnej rzeczywistości, co w kontekście niekorzystnych dla naszego województwa prognoz demograficznych i mrocznego widma kolejnych fal pandemii ma ogromne znaczenie. 

Projekt dokumentu zawiera  diagnozę sytuacji, w jakiej znajdują się rodziny oraz cele, zadania i wskaźniki do osiągnięcia do 2027 r. Do 7 lipca 2021 r. trwają konsultacje społeczne przygotowanego przez ROPS programu. Każdy ma szansę zgłosić uwagi oraz zaproponować propozycję nowych zapisów. 

Przestawiona w programie diagnoza stanowi podstawę do przygotowania konkretnych działań, które mają odwrócić niekorzystne trendy. A nie jest tajemnicą, że sytuacja zachodniopomorskich rodzin od lat jest trudna. Jako region borykamy się z wysoką liczbą dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ale i pogłębiającym się ujemnym przyroście naturalnym, corocznym wyższym w porównaniu ze średnią krajową współczynnikiem rozwodów. Te problemy mają niwelować zaplanowane w programie zadania, które w najbliższych latach będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz gminnymi i powiatowymi samorządami. Zadania te zostały podzielone na najważniejsze obszary. To: wzmacnianie rodziny, wsparcie seniorów i ich otoczenia w regionie oraz rozwój systemu pieczy zastępczej w regionie zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. Prowadzone też będą analizy i badania w obszarze polityki rodzinnej i senioralnej.

 Wśród wielu zaplanowanych zadań w programie znajduje się m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, środowiskowych usług społecznych, pieczy zastępczej, sieci Regionalnych Akademii Rodziny oraz Regionalnych Akademii Dzieci i Młodzieży, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Seniora. Planowane jest też wprowadzenie pilotażu dofinansowania turnusów kondycyjnych dla osób 65+. Pracować będzie – tak jak było to do tej pory – Regionalna Rada ds. Rodziny czy Regionalna Rada ds. Seniorów. Zaplanowane działania mają być finansowane z budżetu województwa oraz funduszy europejskich. Szacowana wartość zaplanowanych w programie zadań to ponad 80,5 mln zł.

Projekt programu „Region przyjazny Rodzinie” oraz formularz konsultacyjny: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-region-przyjazny-rodzinie 

Konsultacje prowadzone są w terminie od 7 czerwca do 7 lipca 2021 r. Następnie po wprowadzeniu uwag dokument zostanie przedłożony Zarządowi Województwa, a następnie Radnym Województwa Zachodniopomorskiego.