Sołtysi Roku 2024

Sołtysi odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi – są inspiratorami i animatorami podejmowanych przez sołectwo działań, wokół nich skupia się życie kulturalne i społeczne. Najlepsi tegoroczni, zachodniopomorscy sołtysi pochodzą z gmin: Stargard, Dziwnów i Dębno. Laureatami dziewiątej edycji plebiscytu zostali: Marta Hawrylak (sołectwo Małkocin), Katarzyna Klaudia Herdzik (sołectwo Łukęcin) oraz Justyna Baranowicz  (sołectwo Różańsko).

O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 67 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich. Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), , organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa wyłoniła laureatów i wyróżnionych. Największą ilość punktów uzyskali: Marta Hawrylak (sołectwo Małkocin), Katarzyna Klaudia Herdzik (sołectwo Łukęcin) oraz Justyna Baranowicz  (sołectwo Różańsko). Oprócz głównych nagród, w XII edycji konkursu „Sołtys Roku”, przyznano także 20 wyróżnień.

Katarzyna Klaudia Herdzik, sołtys sołectwa Łukęcin (gmina Dziwnów). Funkcje sołtysa pełni dwie kadencje. Potrafi w sposób przyjazny, bezkonfliktowy i efektywny integrować i scalać lokalną społeczność, zachęcić do współpracy, aktywizować, ale także skutecznie angażować w rozwiązywanie często skomplikowanych i budzących emocje. Z jej inicjatywy osada pięknieje, staje się przyjaźniejsza mieszkańcom i turystom pod względem estetyki, infrastruktury i komfortu. W sołectwie powstają nowe nasadzenia roślinne, zwiększa się ilość i jakość obiektów małej architektury, wzrósł poziom wiedzy ekologicznej. Sołtys dba też o zaplecze sportowe  sołectwa m.in. poprzez zakup sprzętu sportowego. Świadczy też o tym nowa ścieżka rowerowa, wzdłuż trasy powstają punkty widokowe nadmorskiego pejzażu. Założyła KGW  i aktywnie w nim działa. Inicjowała i koordynowała projekty proekologiczne, np. obrona lasów łukęcińskich przed wycinką. Obecnie sołtys stara się o utworzenie uzdrowiska w Łukęcinie co jest zadaniem długofalowym i spełnieniem wizji dalszego rozwoju sołectwa, łącząc potrzeby ekonomiczne z ochroną środowiska i zdrowiem mieszkańców. Zrealizowała wiele inwestycji poprawiając infrastrukturę, bezpieczeństwo i życie kulturalne Łukęcina.

Justyna Baranowicz, sołtys sołectwa Różańsko (gmina Dębno). Funkcje sołtysa pełni dwie kadencje. Jest sprawną organizatorką i doświadczonym inicjatorem integracji społeczności lokalnej. Poprzez organizację ciekawych wydarzeń mieszkańcy sołectwa mają okazję na integrację oraz aktywne spędzanie czasu. Z powodzeniem wykorzystuje społeczne zaangażowanie mieszkańców, budżet sołecki czy środki samorządowe dla poprawy jakości życia we wsi oraz integracji społeczności lokalnej. W sołectwie od lat jest organizowanych wiele cyklicznych imprez, które aktywizują oraz integrują społeczeństwo, często wykraczając poza obszar sołectwa Różańsko. Jest także wiceprzewodniczącą KGW w Różańsku i aktywnie działa na jego rzecz.

Marta Hawrylak, sołtys sołectwa Małkocin (gmina Stargard). Funkcje sołtysa pełni jedną kadencję. Od wielu lat angażuje się w inicjatywy społeczne podejmowane przez nieformalną grupę mieszkańców na rzecz sołectwa. Z jej inicjatywy zostało założone KGW. Jest osobą przyjaźnie nastawioną do drugiego człowieka, zawsze w pełni zaangażowana w to co robi. Pomaga mieszkańcom sołectwa m.in. w wypełnianiu dokumentów oraz załatwianiu spraw urzędowych. To osoba, która posiada umiejętności i predyspozycje niezbędne do angażowania i pobudzania mieszkańców do współdziałania na rzecz rozwoju sołectwa. Kreatywność oraz przedsiębiorczość sołtys pomaga w rozwiązywaniu problemów sołectwa. Jej działania przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz ich lepszej integracji.  Zrealizowała wiele projektów i przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców. Potrafi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację projektów. Cyklicznie organizuje m.in. kiermasze, zbiórki charytatywne, warsztaty, spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Z terenu powiatu polickiego wyróżniony został Pan Ireneusz Todorski Sołtys Pilchowa.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, który odbył się w dniach 18-19 maja w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

odbiór nagrody

Źródło: www.wzp.pl