OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2018

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.):

Usługa noclegowa i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego” w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Załączniki:

a) Ogłoszenie o zamówieniu

b) Załącznik nr 1 – formularz oferty

c) Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Załącznik nr 3 – projekt umowy

e) Załącznik nr 4 – umowa na przetwarzanie danych osobowych

f) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje

a) Informacja z otwarcia ofert

b) Informacja o unieważnieniu postępowania