Projekt ustawy – konsultacje

Rozpoczęły się konsultacje publiczne zapowiadanej od kilku tygodni „ustawy PKS-owej”, która przyjmie nazwę Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Projekt ustawy przewiduje udzielanie dofinansowania w formie dopłaty do ceny usługi przewozowej, o ile w pokrywaniu deficytu będzie równolegle uczestniczył właściwy organizator, pokrywając co najmniej 30% ceny usługi.  Projekt jasno precyzuje, że rocznie na dofinansowanie przewozów autobusowych przeznaczane będą środki w wysokości do 800 milionów złotych, co niewątpliwie może korzystnie wpłynąć na zahamowanie postępującego wykluczenia komunikacyjnego wielu gmin oddalonych od największych aglomeracji miejskich i pozbawionych dostępu do połączeń kolejowych. Środki będą dzielone na poszczególne województwa, z uwzględnieniem powierzchni, liczby ludności oraz wielkości pracy eksploatacyjnej przewidzianej w wojewódzkim planie transportowym, który zgodnie z założeniami ostatniego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ma zawierać również zgłoszone potrzeby przewozowe gmin i powiatów. Maksymalny poziom dopłaty do 1 wozokilometra ma wynosić 0,80 zł. Pod pojęciem ceny usługi kryje się deficyt pojedynczej linii komunikacyjnej, przy czym z góry założono, iż ma być on pokrywany w formie udzielanej rekompensaty, obliczanej w sformalizowany sposób zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1370/2007.

Dopłaty będą przysługiwały wyłącznie do usług o charakterze użyteczności publicznej, czyli przewozów organizowanych przez samorządy, posiadających zawarte umowy z operatorami na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Projekt ustawy jest dostępny jest TUTAJ

Konsultacje publiczne projektu ustawy będą trwały do 27 marca br., a uwagi można przesyłać na specjalny, tematyczny adres e-mail przywracamy-autobusy@mi.gov.pl.