ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.4.2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Opracowania projektu, składu, łamania, druku oraz dostawy materiałów drukowanych na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz cenowo – ofertowy
3) Projekt umowy
4) Oświadczenie o braku powiązań
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jednocześnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod nr 1173622