Pieniądze na ochronę przeciwpowodziową

Ponad 22,5 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie przeznaczone na realizację dwóch bardzo potrzebnych – ze  względu na lokalne podtopienia – inwestycji przeciwpowodziowych. Eurofundusze pozwolą na przebudowę wałów w Stargardzie oraz regulację koryta rzeki Iny. Interwencji doczekają się też tereny nad Zalewem Szczecińskim: Miroszewo – Brzózki w gminie Nowe Warpno oraz Kanał Królewski w Budzieniu i Olszance nieopodal Stepnicy.

Realizacja tych inwestycji możliwa będzie dzięki dotacjom przyznanym ze środków RPO WZ Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dwie umowy umożliwiające przekazanie dofinansowania zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim w poniedziałek, 20 maja 2019 r.

 Jakie działania zaplanowano?
Realizacja inwestycji w Stargardzie ma zapewnić miastu bezpieczeństwo przeciwpowodziowe  zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Efektem realizacji inwestycji będzie doprowadzenie wałów przeciwpowodziowych do wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie rzeka Ina na terenie miasta obwałowana jest odcinkowo. W ramach projektu planowana jest również budowa pompowni melioracyjnej, która zagwarantuje utrzymanie bezpiecznego poziomu wody na rzece Młynówce. Na ponad kilometrowym odcinku – m.in. wzdłuż ul. Matejki – powstanie także szczelna ścianka zwiększająca bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta. Roboty potrwać mają do grudnia 2021 roku i kosztować będą 23 mln zł. Ponad 20 mln zł stanowi unijne wsparcie przyznane przez Urząd Marszałkowski. 

Do grudnia 2020 roku bezpieczeństwo melioracyjne poprawi się także w okolicach Zalewu Szczecińskiego. Na odcinku Miroszewo-Brzózki odbudowany zostanie wał o długości ok. 1,74 km, który będzie wzmocniony koszami gabionowymi oraz geokratą. To zwiększy ochronę przeciwpowodziową ponad 150 domostw i blisko 700 mieszkańców w gminie Nowe Warpno w miejscowościach: Brzózki, Miroszewo, Popielewo i Warnołęka. Infrastruktura będzie zmodernizowana także nad Kanałem Królewskim. Na długości 400 metrów, wzdłuż jego prawego brzegu, wał zostanie umocniony. Wszystko to ma chronić przed podtopieniami i zalaniami tereny rolnicze w okolicach polderu Burdzień, jak i obszary leśne rezerwatu Olszanka. Koszt tej inwestycji to blisko 3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 mln zł. 

Projekty realizowane będą w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. 

Warto dodać, że w grudniu ub.r. władze samorządu województwa  zdecydowały o dofinansowaniu innych ważnych wodnych inwestycji w regionie. Na działania w zakresie tzw. „małej retencji” przeznaczyły wsparcie UE w wysokości 13 mln zł. Pracami, których koniec zaplanowano na grudzień 2020 roku, objęto rzeki: Inę, Radew, Stuchowską Strugę i Płonię, a także jeziora: np. Morzycko, Kościuszki, Korytowo, Raduń czy Jamneński Nurt. Wcześniej, bo w latach 2007-2015, zwiększono retencję wód na Pomorzu Zachodnim o 52 mln m3. Przeprowadzono 26 inwestycji o wartości ponad 25 mln zł. Ponadto co roku przyznawane są dotacje spółkom wodnym oraz udzielane jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych.

Źródło: WZP