Zapytanie ofertowe nr 01/05/SSOM/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: 

Zakupu i montażu klimatyzacji w biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Opis Przedmiotu Zamówienia
3) Formularz ofertowy
4) Oświadczenie o braku powiązań
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków
6) Wzór umowy
7) Formularz cenowy
8) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych