Dostępność Plus – szkolenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę o dofinansowanie projektu, który zakłada przeszkolenie pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. W ramach tego programu zostanie przeszkolonych blisko 5 tysięcy osób.

Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach, czyli osób poruszających się na wózkach, osób z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku (w tym korzystających z pomocy psów przewodników), a także z niepełnosprawnością intelektualną czy ze schorzeniami psychicznymi. Szkolenia będą kierowane przede wszystkim do pracowników obsługujących bezpośrednio lub zdalnie pasażerów, m.in. kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów.

Podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach służy poprawie mobilności osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Projekt ten wpisuje się w jedno z głównych działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus.

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany dzięki środkom w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 9 mln zł.

Więcej informacji na stronie PFRON

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl