Rewitalizacja Centrum Szczecina

Odnowiona Aleja Wojska Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) ma być osią działań rewitalizacyjnych miasta. Nowa Aleja będzie promieniować na pozostałe części Śródmieścia: w kierunku Odry i w stronę Turzyna. Zakreślony w ten sposób obszar ma być miejscem integracji i intensyfikacji działań prowadzonych przez miasto.

Dziś (8 października br.) na konferencji podsumowującej działania związane z rewitalizacją al. Wojska Polskiego, Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, przedstawił wizję odnowienia centrum miasta.

Przywracać życie zniszczonym obszarom – tak, wielkim skrócie, można zdefiniować proces jakim jest rewitalizacja. To nie tylko wyremontowane elewacje kamienic, równe chodniki czy odnowione place. Rewitalizacja to przede wszystkim wprowadzenia nowego życia w dane miejsce, usunięcie przyczyn degradacji, poprawienie jakości życia ludzi i danie impulsu do rozwoju gospodarczego.

Dla nas rewitalizacja jest elementem wizji rozwoju miasta. Musimy mocno akcentować jej funkcje gospodarcze – mówił Daniel Wacinkiewicz. – Wszystkie procesy, muszą być także z udziałem mieszkańców. Chcemy w jak największym zakresie włączyć ich w te działania, ponieważ są kluczowymi beneficjentami i aktorami na tym obszarze. Te zmiany na końcu dotykają właśnie ich, zatem muszą uwzględniać ich potrzeby oraz oczekiwania.

Promieniowanie w dwóch kierunkach i łączenie obszarów. Rozwój Szczecina ma dwa główne kierunki: Łasztownię oraz Śródmieście. Uruchamiany proces rewitalizacji ma doprowadzić do połączenia tych dwóch kluczowych dla rozwoju Szczecina, obszarów miasta. Osią tej rewitalizacji ma być odnowiona i ożywiona aleja Wojska Polskiego.

Nie zaczynamy od zera. Wiele już się wydarzyło. Do 2019 roku zakończono ponad 150 różnego rodzaju działań, w tym m.in.:

• kompletną renowację dwóch kwartałów 22 i 27 oraz rewitalizację kwartału 23.
• działania skierowane do wybranych grup społecznych wymagających wsparcia mieszkaniowego m.in. Program „Dom dla seniora” (38 mieszkań); Dzienny Dom „Senior+” ; Śródmiejski Punkt Sąsiedzki ; „Dom na start”,; „Dom dla dziecka”
• działania w sferze infrastruktury: „Zielone Podwórka” i „Zielone Przedogródki”
• działania miękkie: Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, Projekt „Wstąp do Śródmieścia”, aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Królowej Jadwigi 2, Agencja Mieszkaniowa Miasta.

Strefa specjalnego działania. Na potrzeby lepszego zarządzania procesami zachodzącymi w wyznaczonych obszarach zdecydowano o wyznaczeniu strefy strategicznej interwencji, która obejmuje tereny kluczowe dla wskazanych kierunków.

Strefa ta, to miejsce szczególnego zainteresowania samorządu, zakreślona w celu wspierania zjawiska „powrotu do centrum miasta”. Docelowo jest to teren z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi o dużej wartości kulturowej, społecznej, ekologicznej, estetycznej i ekonomicznej.

W strefie wskazane będą mniejsze tereny, które wiążą politykę rozwoju z konkretnymi sektorami czyli:

• politykę rewitalizacyjną – obszar rewitalizacji,
• politykę przestrzenną – ścisłe centrum miasta, wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia przestrzeni publicznej,
• politykę transportową – strefy płatnego parkowania, innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki dostaw, bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokajania ruchu na podstawie hierarchizacji układu komunikacyjnego, zwiększenie dostępności transportu zbiorowego w nawiązaniu do SKM,
• politykę kulturalną – wspieranie działań kulturalnych w przestrzeni publicznej

– Musimy patrzeć na miasto przez pryzmat działań zintegrowanych – dodał zastępca prezydenta. – trzeba nam powrócić do miasta, przyciągać ludzi do śródmieścia, zwłaszcza do jego centrum. Działania rewitalizacyjne mają właśnie taka ambicję.

Etapy działań rewitalizacyjnych. Pierwszy do 2023 – obejmie przebudowę i nadanie nowego znaczenia al. Wojska Polskiego (na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów). Aleja stanowi oś działań rewitalizacyjnych, ma ona promieniować na pozostałe części Śródmieścia, a kolejne etapy rewitalizacji będą „odchodzić” od tej osi.

Drugi etap (2024 r -2030 r) – przesunięcie procesu w stronę Odry. A w kolejnych latach tworzenie łączników, które powiążą ze sobą odnowione już części Śródmieścia z Łasztownią.

Trzeci etap – obejmuje inwestycje w część Śródmieścia na zachód od al. Wojska Polskiego (w kierunku Turzyna i SKM). Ten obszar będzie realizowany w ostatniej fazie (2041 r. – 2050 r.), jednak wcześniej będą w nim realizowane inwestycje i działania związane z komunikacją publiczną tj. łączenie systemu komunikacji ze Szczecińską Koleją Metropolitalną.

Harmonogram działań

2019 r. :

• Początek integracja działań z obszaru rewitalizacji.
• Kontynuacja renowacji kwartałów 30 i 33 oraz początek rewitalizacji wnętrza kwartału 36.
• Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Wojska Polskiego.
• Uruchomienie zintegrowanej komunikacji dot. rewitalizacji – projekt Słynna Aleja

2020 – 2023 r. :

• Rozpoczęcie realizacji inwestycji na al. Wojska Polskiego
• Zbudowanie oferty powrotu mieszkańców do Śródmieścia.
• Zbudowanie komunikacji i wsparcia działań rewitalizacyjnych, w oparciu o projekt Słynna Aleja

Szczecin stawia sobie ambitne cele i już nie raz pokazał, że potrafi je realizować. Zgodnie z wizją miasta, aby pozyskać nowych mieszkańców, trzeba im zaoferować przestrzeń, klimat i magnetyczne osobowości. Ten potencjał jest i Miasto chce go jak najlepiej wykorzystać.