Zachodniopomorskie RPO wzmacnia walkę ze skutkami COVID-19

Zasady wspierania przedsiębiorców oraz ich pracowników, by przeciwdziałać skutkom epidemii określiła ustawa COVID-19 z 31 marca 2020 r. Rząd wystąpił do Samorządów Województw do zabezpieczenia środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Funduszu Pracy.

W ramach posiadanych możliwości Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło więc na ten cel 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z pieniędzy będą korzystały Powiatowe Urzędy Pracy, a podziału kwot dokonano na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie, liczbę ludności do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia. Dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez PUP-y, na wsparcie przedsiębiorców zostanie dodatkowo przekazane również ponad 8 mln zł w ramach RPO WZ. Łącznie daje to 72 mln zł wsparcia ze środków regionalnych na wzmocnienie rządowego instrumentu. 

Równocześnie i zgodnie z kompetencjami, Samorząd Województwa podzielił także środki dedykowane Pomorzu Zachodniemu w ramach centralnie zarządzanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – to 60 mln zł, i dodatkowe 6 mln zł z oszczędności w ramach PO WER. Także te pieniądze trafią do przedsiębiorców. Łącznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na pomoc dla regionalnych przedsiębiorców skierowano więc 124 mln zł. To kwota zgodna z potrzebami oszacowanymi i zgłoszonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pieniądze europejskie są, potrzeba środków krajowych

W chwili obecnej nie sposób w pełni określić jakiej pomocy będzie potrzebować regionalny rynek pracy. Takich szacunków podejmują się Powiatowe Urzędy Pracy. Jak się można było spodziewać środki europejskie w ramach RPO i PO WER są niewystarczające. W województwie zachodniopomorskim PUP-y zgłosiły zapotrzebowanie na dodatkowe środki Funduszu Pracy, w ramach wsparcia środkami krajowymi w łącznej  wysokości  106 421 709 zł.

Źródło: wzp.pl