PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI NR SSOM.SKM.403.MK.3/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla realizowanego projektu pn. „Budowa Szczecińskeij Kolei Metropolitalnej z wykrozystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 263,351”” na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz dokumentujących proces inwestycyjny”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  531897-N-2020

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 4 – wykaz usług
 6. Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 7. Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
 8. Załącznik nr 7 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
 9. Załącznik nr 8 – wytyczne PKP PLK S.A.
 10. Załącznik nr 9 – zasady wstępu na obszar kolejowy

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

 1. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (24.04.2020 r.)

Informacje

 1. Informacja z otwarcia ofert (05.05.2020 r.)
 2. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wyniki

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty