ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1/INTERREG/SSOM/2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przeprowadzenia warsztatów pn. „Inwentaryzacja danych – dostępność a potrzeby monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina” w zakresie transport regionalny i mobilność wraz z przygotowaniem raportu powarsztatowego.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
  5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu
  6. Wzór Umowy
  7. Wykaz usług głównych
  8. Wykaz osób
  9. Koncepcja realizacji