Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0

Szpitale i ratownictwo medyczne, ale też szkoły, przedszkola, strażacy z OSP oraz przedsiębiorcy, m.in. z branży turystycznej, zostaną objęci pomocą Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Wartość zaplanowanego wsparcia, ze środków Unii Europejskiej, przekracza kwotę ponad 127 mln zł. 

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0 zawiera zestaw wsparcia dla: jednostek ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego,  służb ratowniczych, w tym OSP, szkół i samorządów, przedsiębiorców oraz program profilaktyczno-diagnostyczny dla mieszkańców regionu. – Przewidując drugą falę pandemii,  już od czerwca przygotowaliśmy założenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Na chwilę obecną łączna kwota wsparcia w tym pakiecie to ponad 127 mln zł. Chcemy te środki przeznaczyć przede wszystkim dla instytucji, ale i zachodniopomorskich firm – mówił podczas XX sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego marszałek Olgierd Geblewicz.

Pomoc dla pierwszej linii walki z COVID-19
Z zestawu wsparcia dla zachodniopomorskiej służby zdrowia skorzystają szpitale wojewódzkie, powiatowe, resortowe i kliniczne zaangażowanych w walkę z COVID-19 oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Łącznie na ten cel z pakietu zostanie przeznaczona kwota 31,5 mln zł. Wysokość wsparcia uzależniona jest od stopnia zaangażowania w walkę z COVID-19 zgodnie z Wykazem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego. To środki w przedziale od 440 tys. do  660 tys. zł na jednostkę. Dzięki nim placówki będą mogły być doposażone w: aparaty RTG, USG, EKG, respiratory, sprzęt diagnostyczny, namioty medyczne, łóżka szpitalne czy środki ochrony osobistej. Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi na walkę z COVID-19 kwota 5 mln zł. Dzięki temu stacja – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem –  będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, krzesła transportowe.

 Pierwszy w Polsce taki program badania odporności w populacji
W ostatniej fazie uruchamiania znajduje się także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Dzięki niemu 50 tys. osób w regionie poddanych zostanie badaniom na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. Z pakietu bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia. Program zakłada przeprowadzanie 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej – a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Wartość tego programu, który oprócz przeprowadzenia testów zakłada także zakup specjalistycznej aparatury i środków ochrony indywidualnej dla kadry, to ponad 15 mln zł. 

W trosce o dzieci i nauczycieli
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze to kolejne podmioty  objęte pomocą ZPA 2.0.  Przydzielane granty (za pośrednictwem lokalnych samorządów) będą wykorzystywane na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Do 15 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 120 wniosków o taką formę wsparcia. Program  zakłada także możliwość refundacji kosztów poniesionych od 1 lutego 2020 r. Wysokość grantu uzależniona jest od liczby uczniów i nauczycieli w gminach i powiatach w relacji do ogólnej liczby uczniów i nauczycieli w województwie. Łącznie na ten cel przeznaczamy 25 mln zł. Przyznane granty mieszczą się w przedziale od 12 tys. do 6 mln zł. 

Dwa miliony złotych dla OSP
Pomoc otrzymają także strażacy  z regionu, którzy zostaną doposażeni w kombinezony, rękawice i gogle ochronne, aparaty oddechowe, ozonatory, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, opryskiwacze spalinowe. Sprzęt w pierwszej kolejności trafi do 104 jednostek OSP, które zostały  wyznaczone do walki z COVID-19.
– Ochotnicza Straż Pożarna była już wcześniej wspierana przez województwo, a obecnie widzimy konieczność kontynuacji tego wsparcia w obliczu zagrożenia koronawirusem. Aby skutecznie pomagać innym, strażacy ochotnicy muszą sami czuć się bezpiecznie –argumentuje marszałek Olgierd Geblewicz.
Za dystrybucję sprzętu odpowiadać będzie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu). Finansową pomoc w wysokości 1,5 mln zł otrzyma także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. To dofinansowanie  na zakup  m.in. środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. 

Liczy się każde miejsce pracy
W trosce o ochronę miejsc pracy w sektorze MSP w grudniu 2020 r. powinien ruszyć nabór projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw sektora MSP z alokacją na 50 mln zł. To wsparcie skierowane będzie do zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych (30 mln zł) oraz w sektorze turystyki (20 mln zł), realizujących projekty inwestycyjne w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem otrzymania pomocy będzie zagwarantowanie utrzymania trwałości miejsc pracy. 

Pomocna dłoń z Brukseli
Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0 wdrażany jest dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.  Prezentowany pakiet dofinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, głównie z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: WZP