Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu na lata 2021 – 2027. Dokument obejmuje wszystkie obszary polityki społecznej, które wpływają na poprawę funkcjonowania mieszkańców. Jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w strategii powołany będzie zespół prezydenta Stargardu ds. jej wdrażania.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to jedno z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Chodzi o to, aby przez najbliższych 7 lat była wyznacznikiem dla konkretnych działań poprawiających jakość życia stargardzian. Jednym z elementów tworzenia dokumentu były konsultacje z mieszkańcami na każdym etapie jego powstawania. Opierano się też na ważnych informacjach pozyskanych z różnych instytucji, organizacji i zespołów działających w obszarze polityki społecznej. Korzystano także z danych statystycznych.

W strategii diagnozowane są takie problemy jak ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, czy przemoc w rodzinie. Przyjrzano się też niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin, zdrowiu, niepełnosprawności oraz kwestiom ważnym dla seniorów i przestępczości. Określono również zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych. Wskazano podmioty oferujące pomoc i wsparcie w tym zakresie. Czytając strategię można dowiedzieć się także jak działają programy służące diagnozie i rozwiązywaniu problemów różnych grup. SRPS określa też, że działania miasta trzeba nadal koncentrować na problemach rodzin i sytuacji dziecka, trudnościach osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokument zawiera również kierunki dalszego działania. Cele to:

– rozwijanie systemu wsparcia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, – rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów,

– promowanie zdrowego stylu życia przeciwdziałającego niepełnosprawności,

– rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych,

– aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ubogich, bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych,

– umacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwijanie profesjonalizacji służb społecznych.

Po wejściu w życie uchwały o strategii, którą przyjęli radni, ta zostanie opublikowana w internecie, ale także przekazana realizatorom, jednostkom organizacyjnym i partnerom społecznym. Później prezydent Rafał Zając powoła zespół wdrażający i monitorujący SRPS. Następnie odpowiedzialne podmioty przystąpią do wykonywania założonych zadań. Co roku będzie też oceniany stopień realizacji strategii. Dokument może być też regularnie aktualizowany. Według założeń w 2027 r. mamy się spodziewać raportu z wdrażania strategii i propozycji jej aktualizacji.

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Z całym dokumentem można się zapoznać, pobierając go z załącznika powyżej.

Źródło: UM w Stargardzie