1/03/ZIT/SSOM/2021

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Realizacji zadania pn. „Opracowanie i wykonanie trzech numerów E-biuletynu Informacyjnego oraz filmu informacyjnego upowszechniającego wiedzę o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT SOM).”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
  4. Zał. nr 3, 4 – Oświadczenia Wykonawcy
  5. Zał. nr 5 – Wzór umowy
  6. Wykaz osób i zrealizowanych prac
  7. Informacja RODO