Wystawa dot. rozwoju przestrzennego miasta Szczecina

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie zaprasza do odwiedzenia wystawy plenerowej „Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina, przygotowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie w oparciu o zasoby własne oraz dzięki uprzejmości i wieloletniej współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Archiwum Państwowym.

Dla historyków i urbanistów jest to obszar dobrze znany, jednak dla kolejnych pokoleń szczecinian, urodzonych dawno po wojnie, historia planowania miasta, różnych koncepcji rozwoju miasta mogą stanowić nową wiedzę. Przestawione mapy ilustrują różne wizje miasta, ale zawsze takie same pragnienia mieszkańców – wygodne miejsce do zamieszkania, kipiące życiem centrum nad Odrą. Ekspozycja stanowi tło i wprowadzenie do ważnego wydarzenia zaplanowanego na ten rok – przedstawienia zmian polityki przestrzennej miasta Szczecina (zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta), która będzie jeszcze bardziej eksponować wartości, do których stale dążymy: miasta kompaktowego, uczącego się, odpornego i zorientowanego na dobrostan mieszkańców, budującego trwałe relacje z sąsiadami. Poprzez tę ekspozycję BPPM podejmuje próbę opowiedzenia mieszkańcom historii planowania Szczecina w formie kartograficznej.

Wybrane mapy reprezentują kluczowe etapy w polityce przestrzenno-gospodarczej Szczecina na przestrzeni wieków, od czasów średniowiecznych po współczesność. Zgromadzone na planszach opracowane źródła ikonograficzne pokazują nowoczesne myśli urbanistyczne, dokumentują podróż wielu pokoleń i kultur. Są one wreszcie inspiracją do planowania przyszłości. To wizje śmiałe, czasami odrzucające tradycje i nadające miejscom nowe znaczenie. Pokazują, że rozwój miasta nierozerwalnie związany z jego rozbudową i przebudową. To proces naturalny i cykliczny, wymagający od nas wszystkich świadomości poszanowania współdzielonej przestrzeni.

Zakres geograficzny plansz historycznych obejmuje Stare Miasto i Łasztownię oraz osiedla leżące bezpośrednio za murami Szczecina, które łącznie stanowiły historyczny rdzeń miasta. Część map pokazuje terytorium wzajemnych relacji ośrodka miejskiego z jego najbliższym otoczeniem, które przez długi czas pełniło rolę zaplecza umożliwiającego jego funkcjonowanie, w różnych sferach życia. Są to mapy obszarów nierozdzielnie związanych z historią miasta, które ostatecznie zostały włączone w obręb jego granic 15 października 1939 roku, jako tak zwany Wielki Szczecin (Grosse Stettin). Ten zbiór map planistycznych Szczecina stanowi potwierdzenie stosowanego w Szczecine podejścia, zgodnego ze zdaniem Charlesa Landry: ”Dziedzictwo kulturowe to suma kreatywności naszych przodków, to skutki tej kreatywności pozwalają społeczeństwu funkcjonować i rozwijać się”.

Wystawa będzie dostępna od 19 marca br. do końca kwietnia br. Łącznie eksponowanych jest 20 map wraz z autorskimi opisami.  Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

„Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina”

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta