Zapytanie ofertowe nr 01/05/SSOM/2021

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przeprowadzenia monitoringu oraz badania ewaluacyjnego i opracowania dokumentu pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych”.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz Ofertowy
4. Oświadczenia Wykonawcy
5. Wzór umowy
6. Wykaz usług głównych
7. Doświadczenie członków zespołu
8. Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast