Zapytanie ofertowe nr 01/05/SSOM/2021

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przeprowadzenia monitoringu oraz badania ewaluacyjnego i opracowania dokumentu pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych”.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz Ofertowy
4. Oświadczenia Wykonawcy
5. Wzór umowy
6. Wykaz usług głównych
7. Doświadczenie członków zespołu
8. Wzór umowy powierzenia danych osobowych