Konsultacje społeczne ws Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego coraz bliżej! Rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne programu wartego ponad 7 miliardów zł!

Przed mieszkańcami Pomorza Zachodniego kolejny krok dotyczący przyjęcia określonego kierunku działań na najbliższe lata. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (dawny RPO WZ).  A tym samym rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne zaproponowanego dokumentu. Po ich zakończeniu, w połowie marca, program trafi do Komisji Europejskiej.

Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej otrzyma minimum 1,611 mld euro, czyli prawie 7,25 mld zł na realizację programu regionalnego. To środki wynikające z podziału funduszy przez rząd, który Samorząd Województwa kwestionuje jako krzywdzący, bo pozbawiający region dodatkowych co najmniej stu mln euro. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz postuluje, by rząd zrekompensował  środki, o które została zmniejszona zachodniopomorska alokacja. Proponuje zadania, które mogłyby być finansowane z poziomu centralnego. Rozpoczęły się już na ten temat rozmowy z ministerstwem.

Co w nowym programie?
Podobnie jak jest to w tej perspektywie finansowej, budżet nowego programu  będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR 1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego  + (400 milionów euro). Z tej części dofinansowywane są projekty w obszarze rynku pracy, edukacji czy włączenia społecznego.

Projekt programu: fepz.wzp.pl

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego zawierać będzie siedem głównych priorytetów. To:

  • Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (alokacja: 226 400 000 EUR),
  • Zielone Pomorze Zachodnie (alokacja: 268 190 771 EUR),
  • Mobilne Pomorze Zachodnie (alokacja: 80 000 000 EUR),
  • Połączone Pomorze Zachodnie (alokacja: 228 303 739 EUR), 
  • Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (alokacja: 205 045 133 EUR),
  • Aktywne Pomorze Zachodnie (alokacja: 387 622 744 EUR),
  • Uspołecznione Pomorze Zachodnie  (alokacja: 151 000 000 EUR),
  • + 2 priorytety dotyczące pomocy technicznej.

Inwestowane w gospodarkę unijne środki mają pomóc budować silnie gospodarczo Pomorze Zachodnie. W nowej perspektywie rozwijane będą inteligentne i tradycyjne branże regionu, a także działalność B+R. Prowadzone działania mają także zwiększyć dostępność e-usług dla mieszkanek i mieszkańców regionu. Eurofundusze zostaną też wykorzystywane do dalszej aktywizacji  gospodarczej Specjalnej Strefy Włączenia (to głównie byłe tereny popegeerowskie). Wciąż do ważnych przedsięwzięć należeć będą projekty środowiskowe. Pomorze Zachodnie, choć należy do jednych z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce,  dalej stawia na tę sferę.

W ramach priorytetu Zielone Pomorze Zachodnie dofinansowane będą projekty m.in. związane z ograniczeniem niskiej emisji, rozwojem energetyki opartej na OZE, poprawą systemu  gospodarowania odpadami czy z minimalizowaniem zagrożeń związanych z suszą i powodziami (np. mała retencja).

Natomiast 80 mln euro zostanie przeznaczone na projekty wspierające zrównoważoną mobilność miejską. Z pomocą eurofunduszy na drogach częściej zobaczymy nisko- i zeroemisyjnego tabor, powstawać będą nowe  centa przesiadkowe, obiekty typu park&ride i bike&ride czy drogi rowerowe.

Również inwestycje transportowe należeć będą do priorytetów. Mieszkańcy spodziewać się mogą inwestycji w sieć dróg, kluczowych dla wewnętrznego skomunikowania województwa i włączenia w główne krajowe i europejskie korytarze transportowe czy dalszej modernizacji taboru kolejowego.

Powstawać będzie też odpowiednia infrastruktura społeczna, która odpowiadać ma wyzwaniom związanym m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, w tym m.in. mieszkania chronione, wspomagane, ale też zakłady aktywności zawodowej czy centra integracji społecznej.

Ze środków EFS+ wciąż mocno wspierany będzie rynek pracy. Planowane do realizacji są programy zdrowotne dotyczące profilaktyki  czy wspierające rehabilitację leczenia osób po chorobie COVID-19. Ma poprawić się też dostępność do edukacji przedszkolnej. Wciąż na dotację będą mogły liczyć ponadgimnazjalne placówki oferujące kształcenie zawodowe.

Nie zabraknie też inwestycji w turystykę, kulturę oraz zdrowie.

Konsultacje społeczne
W tworzeniu projektu programu FEPZ 2021-27 pomogły prowadzone w ubiegłym roku konsultacje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją i mieszkańcami. Około 350 uczestników spotkań przedstawiło blisko 400 uwag i postulatów.

Wraz z przyjęciem przez Zarząd Województwa projektu FEPZ 2021-27 ruszają ustawowe konsultacje społeczne, które potrwają do końca lutego. 

– Decyzja Zarządu o przyjęciu projektu programu otwiera proces konsultacji społecznych, do których zapraszamy wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Każdy może zabrać głos na temat projektowanych w programie interwencji, zakresu wsparcia. Ten głos będziemy dokładnie analizować, by po zakończonych konsultacjach, ewentualne zmiany do programu wprowadzić – zaznacza dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Marcin Szmyt.

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: fepz@wzp.pl

W ramach konsultacji społecznych przewidywana jest konferencja konsultacyjna (16 lutego -zdalnie), wysłuchanie publiczne, odwrócone wysłuchanie publiczne czy wideo czat z marszałkiem dla mieszkańców. Program będzie omawiany też podczas posiedzenie WRDS,  Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz połączonych komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Więcej informacji o konsultacjach, projekcie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego: http://fepz.wzp.pl