1/2/ZIT/SSOM/2022

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 214 000 euro pn.

„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym”

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00051531

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl