„Granty Sołeckie 2022”

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2022 roku rusza nabór na VI edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł

W konkursie wyłonionych zostanie 180 gmin (laureatów konkursu)przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie 2 sołectwa.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego z wyłączeniem laureatów „Grantów Sołeckich 2021”. Wnioski można składać od 14 lutego do 14 marca 2022 roku. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków – Witkac.pl.  Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 30.000 zł, a na jego realizację ma szansę otrzymać 15.000 zł dofinansowania.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl oraz na platformie Witkac.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin
do dnia 28 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-232 e-mail: kkuzminska@wzp.pl.

Jednocześnie WRiR informuje, że pod adresem www.witkac.pl opublikowany został Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, natomiast nabór rusza z dniem 14 lutego 2022 roku o godzinie 07:00 i trwać będzie do dnia 14 marca 2022 roku do godziny 23:59:59.

Praca na platformie Witkac.pl wymaga rejestracji.

W razie pytań dotyczących poruszania się na platformie Witkac.pl w zakładce (po lewej stronie) Pomoc dostępna jest Instrukcja składania wniosków tworzonych po 01.03.2019 roku, z którą łatwiej będzie Państwu wypełnić formularz Zgłoszenia.