Rusza nabór środków dla samorządów

Urząd Marszałkowski przeznaczy prawie 18 mln zł ze środków unijnych na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli schronienie. Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego zostaną uruchomione za  pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Będzie można z nich sfinansować pomoc prawną, psychologiczną, zorganizować zajęcia integracyjne czy zatrudnić tłumacza itp.

Udzielana pomoc kierowana będzie do osób, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi.

Nabór, w trybie pozakonkursowym, ogłosi 28 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wnioski będzie można składać do 13 maja. Wsparcie pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. O dotacje będą mogły wnioskować  gminy lub powiaty, które prowadzą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub jak w Koszalinie Centrum Usług Społecznych. Zgodnie z szacunkami wsparciem zostanie objętych 2769 osób.

Katalog wydatków możliwych do poniesienia został przedstawia się następująco:

  • zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
  • zatrudnienie osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza,
  • pokrycie kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19,
  • zapewnienie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego,
  • organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą zależną,
  • zajęcia i warsztaty integracyjne.

Pozostałe wydatki, nie ujęte bezpośrednio w typie projektu będą mogły być ponoszone w ramach projektów, o ile będą realizowały cel projektu, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ze strony WUP w Szczecinie.

Dla określenia maksymalnych kwot projektów przyjęto algorytm opierający się na szacowanych potrzebach w stosunku do dostępnych jeszcze środków w ramach RPO WZ (Oś VII Włączenie społeczne).