Ruszył nabór wniosków do programu LIFE

Fot. D. Róż

Komisja Europejska uruchomiła nabór do programu LIFE. O wsparcie można starać się w ramach czterech podprogramów.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Na wsparcie projektów związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, działaniami na rzecz klimatu i przejściem na czystą energię, Komisja UE przeznaczyła kwotę 598 milionów EUR.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie CINEA.

Poszczególne zaproszenia do składania wniosków opublikowane zostały pod następującym adresem.

Nabory wniosków w ramach programu LIFE 2022 – terminy składania wniosków:

 • Projekty dotyczące  działań  standardowych (Standard Action Projects, SAP) dla podprogramów Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, Przyroda i różnorodność biologiczna, Łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja: 4 października 2022 r.
 • Podprogram LIFE Projekty  dotyczące  działań  standardowych na rzecz przejścia na czystą energię: 16 listopada 2022 r.
 • Zintegrowane projekty strategiczne (SIP) i strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP):
  – Noty koncepcyjne projektów (fiszki projektowe): 8 września 2022 r.
  – Pełne wnioski: 30 marca 2023 r.
 • Pomoc techniczna w przygotowaniu strategicznych projektów zintegrowanych i strategicznych projektów przyrodniczych: 8 września 2022 r. 
 • Specjalne umowy o dotacje operacyjne (SGA OG) dla podmiotów nienastawionych na zysk: 21 września 2022 r.

Typy projektów grantowych

 • Projekty  dotyczące  Działań  Standardowych (SAP)

Projekty, inne niż strategiczne projekty zintegrowane, strategiczne projekty przyrodnicze lub projekty pomocy technicznej, które realizują szczegółowe cele programu LIFE.

 • Strategiczne Projekty Przyrodnicze (SNAP)

Projekty, które wspierają osiągnięcie celów Unii w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej poprzez wdrażanie spójnych programów działań w państwach członkowskich w sposób umożliwiający włączenie tych celów i priorytetów do głównego nurtu innych polityk i instrumentów finansowych, w tym poprzez skoordynowane wdrażanie priorytetowych ram działań przyjętych zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG.

 • Strategiczne projekty zintegrowane (SIP)

Projekty, które wdrażają, w skali regionalnej, wieloregionalnej, krajowej lub transnarodowej, strategie lub plany działania dotyczące środowiska lub klimatu opracowane przez władze państw członkowskich i wymagane przez określone przepisy lub politykę Unii w zakresie środowiska, klimatu lub energii, zapewniając jednocześnie zaangażowanie zainteresowanych stron i promując koordynację i mobilizację co najmniej jednego innego unijnego, krajowego lub prywatnego źródła finansowania.

 • Projekty Pomocy Technicznej (PT)

Projekty wspierające tworzenie potencjału do realizacji projektów dotyczących  działań  standardowych, przygotowanie strategicznych projektów o charakterze ogólnym i strategicznych projektów zintegrowanych, przygotowanie do uzyskania dostępu do innych unijnych instrumentów finansowych lub inne działania konieczne do upowszechniania lub powielania wyników innych projektów finansowanych przez program LIFE, jego poprzednie edycje lub inne programy unijne, uwzględnieniem realizacji celów programu LIFE określonych w art. 3; takie projekty mogą również obejmować budowanie potencjału organów państw członkowskich w zakresie efektywnego korzystania z programu LIFE.

 • Granty na Pozostałe Działania (OAG)

Działania niezbędne dla osiągnięcia ogólnego celu programu LIFE, w tym działania koordynacyjne i wspierające dotyczące budowania potencjału, rozpowszechniania informacji i wiedzy oraz podnoszenia świadomości w zakresie wspierania przejścia na energię odnawialną i zwiększoną efektywność energetyczną.

 • Granty na Działalność Operacyjną (OG)

Granty wspierające działalność operacyjną podmiotów nienastawionych na zysk, które są zaangażowane w rozwój, wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa i polityki Unii oraz które prowadzą działalność przede wszystkim w obszarze środowiska lub klimatu, w tym transformacji energetycznej, zgodnie z celami programu LIFE.

Wsparcie dla wnioskodawców

Wskazówki dotyczące procesu składania wniosków, oceny i podpisywania umów o dofinansowanie oraz pracy w charakterze eksperta będą dostępne na portalu.

Krajowy Punkt Kontaktowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce dotyczącej programu LIFE.

Źródło: GOV.PL