Powstanie „Uznamsko-wolińska dolina wodorowa”

3 czerwca 2022 roku został popisany list intencyjny związany z powstaniem Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej jako wyraz poparcia a jednocześnie wzmocnienia procesu rozwoju alternatywnych źródeł energii, w tym technologii wodorowych, w regionie Uznamsko-Wolińskim oraz Uzdrowiska Świnoujście.

List intencyjny jest wyrażeniem wspólnego zrozumienia konieczności podjęcia działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i budowy miejscowej gospodarki niskoemisyjnej w duchu zrównoważonego rozwoju z ukierunkowaniem na zastosowanie wodoru jako źródła energii w zeroemisyjnym oraz niskoemisyjnym transporcie lądowym i morskim, włącznie z bunkrowaniem statków oraz budową nowoczesnych statków z napędem wodorowym.

Biorąc pod uwagę rozwój innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, Dolina sprzyjać będzie promowaniu możliwości rozwoju „zielonych” obszarów przemysłowych gwarantujących powstanie nowych stabilnych miejsc pracy, sprzyjając jednocześnie ochronie miejscowego klimatu,

Projekty prowadzone w obszarze Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej w kierunku rozwoju technologii wodorowych sprzyjać będą wykorzystaniu wyjątkowego potencjału miasta Świnoujście jak również regionu uznamsko-wolińskiego w zakresie nowoczesnych technologii oraz stworzeniu zaplecza naukowo-badawczego dla firm, które będą rozwijać w regionie technologie produkcji i dystrybucji wodoru.

Inicjatorami i sygnatariuszami listu intencyjnego są Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz (na zdjęciu drugi od prawej) oraz Prezes Zarządu Spółki EcoEnergyH2 Sp. z o. o Piotr Kosowicz (na zdjęciu drugi od lewej). W akcie podpisania udział wzięli również I Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska (pierwsza od prawej) oraz Dyrektor Zarządzający Task Engineering GmbH i współwłaściciel Stoczni Alumare Sp. z o.o. Kazimierz Frukacz (pierwszy od lewej).

Działania stron stwarzają niepowtarzalną szansę rozwoju regionu i wymagają konkretnych przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby społeczne w zakresie dążenia do wprowadzania bezemisyjnych i niskoemisyjnych technologii.

Stają się również inspiracją do włączania się w rozwój myślenia na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowania postaw proekologicznych zwłaszcza wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, dotyczących w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego regionalnego mikroklimatu nadmorskiego.

Po opracowaniu statutu, zarejestrowaniu i zakończeniu etapu organizacyjnego zostanie ogłoszona Deklaracja Członkowska Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej na podstawie której będą przyjmowani Członkowie Wspierający. Zainteresowani już teraz mogą zgłaszać swój akces w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Świnoujście.

BIK UM Świnoujście/EcoEnergyH2