ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.2/2022               

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wsparcia eksperckiego w zakresie doradztwa technicznego na potrzebę zmiany Umowy o Dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, uzgodnień z CUPT oraz do przedłożenia Komisji Europejskiej

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowo – ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
  6. Załącznik nr 5 – Wykaz kryteriów pozacenowych
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie
  8. Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-22750-119129

Wyniki postępowania

  1. Wybór Wykonawcy