Konsultacje społeczne dotyczące mobilności miejskiej

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:

  • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
  • podejście partycypacyjne,
  • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
  • integracja pozioma i pionowa,
  • ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
  • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
  • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu

Rozpoczynamy pierwszy etap konsultacji społecznych dla mieszkańców. Celem tego etapu jest upowszechnianie, a więc poinformowanie mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego o rozpoczęciu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz diagnoza, czyli uzyskanie zwrotnej informacji o oczekiwaniach, potrzebach, obawach, preferencjach, pozwalająca na postawienie roboczych hipotez dotyczących celów strategicznych, do późniejszej weryfikacji w ramach badań i ekspertyz.

Podczas pierwszej edycji konsultacji uczestnicy zostaną poinformowani o celu prac, ich mechanice, ramach czasowych, zaangażowanych zasobach i podmiotach, spodziewanym efekcie. Biorący udział będą mogli również zgłaszać pomysły i wskazywać ważne, ich zdaniem, kwestie do rozwiązania.