OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.4/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.):

Usługa noclegowa i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego” w dniach 16-17 maja 2019 r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Projekt umowy
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje

  1. Informacja z otwarcia ofert