Przetarg nieograniczony nr 1/5/SSOM/SKM/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w podziale na części na:

Część I „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej w Szczecinie”

Część II „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
559274-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części I i Części II
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla Części I
 4. Załącznik nr 2a – Wzór umowy dla Części II
 5. Załącznik nr 2b – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 6. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług
 7. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób
 8. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
 9. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 10. Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 11. Załącznik nr 8 – Plan ul. Jagiellońska
 12. Załącznik nr 9 – Plan ul. Pomorska
 13. Załącznik nr 9a – Plan ul. Pomorska

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 14.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść zawiadomienia