OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/06/ZIT/SSOM/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy: Świadczenia usług cateringowych i ewentualnego wynajmu sali na potrzeby Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:
a) Ogłoszenie
b) Oferta cenowa
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
d) Wzór umowy
e) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Informacje

a) Informacja z otwarcia ofert