PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/7/SSOM/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
567801-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 2a – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 5. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług
 6. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 9. Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 10. Załącznik nr 8 – Plan ul. Pomorska
 11. Załącznik nr 8a – Plan ul. Pomorska

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 05.07.2019 r.

Informacje

1. Informacja z otwarcia ofert
2. Oświadczenie dotyczące przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty