Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Zmiany demograficzne, aktywność społeczno-publiczna, edukacja, niebieska gospodarka, krajowy lider odnawialnych źródeł energii i turystyki. To najważniejsze największe atuty jakimi dysponuje Pomorze Zachodnie, a równocześnie wyzwania jakie stoją przed regionem.  By móc się rozwijać, by poprawiać jakość życia trzeba je umiejętnie wykorzystać i budować otwartą społeczność, dynamiczną gospodarkę, sprawny samorząd i partnerski region. To cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

W nowej strategii rozwoju województwa można znaleźć wprost odniesienia do SOM:

„Kluczowe znaczenie ma podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia oddziaływania Szczecina jako ośrodka administracyjnego oraz dysponenta usług publicznych dla całego obszaru funkcjonalnego, także po niemieckiej stronie granicy. Prowadzić to będzie do nadania Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu (SOM) roli obszaru o faktycznym transgranicznym charakterze. Samorząd województwa będzie konsekwentnie dążyć do realizacji europejskiej polityki współpracy metropolitalnej i intensywnego ukierunkowania rozwoju SOM na współdziałanie z aglomeracją berlińską. Osiągnięcie tych celów wymaga wzmocnienia kompetencji instytucjonalnych i funkcjonalnych podmiotów animujących tę współpracę, w szczególności zaplecza eksperckiego i zaangażowania trzeciego sektora. Szczególne znaczenie ma podniesienie na wyższy poziom praktyki planowania przestrzennego w obszarach transgranicznych z wykorzystaniem doświadczeń w tym względzie zgromadzonych na Pomorzu Zachodnim (np. podczas prac nad Studium integracji polskiej części pogranicza Polski i Niemiec).”

Pełny tekst strategii