PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.6/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 604281-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 4 Wzór wykazu usług
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 8. Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 8 – Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025
 10. Załącznik nr 9 – System identyfikacji wizualnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 11. Załącznik nr 10 – Standardy oznakowania i wykonania parkingów P&R i B&R oraz wybranych elementów małej architektury przystankowej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 12. Załącznik nr 11 – Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich Ipi-2

Informacje:

 1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 października 2019 r.
 2. Oświadczenie dotyczące przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wyniki postępowania:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty